Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Νέων Αγροτών
 Σύμπραξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Νέων Αγροτών

Αναγνωρίζοντας πως αν δεν αντιμετωπιστεί η ηλικιακή κρίση στον αγροτικό τομέα, τότε η προστασία του περιβάλλοντος, η δημιουργία θέσεων εργασίας, η διατήρηση της βιοποικιλότητας, η διατροφική επάρκεια και η ασφάλεια των τροφίμων θα είναι υπό απειλή, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ξεκινάει σύμπραξη με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Νέων Αγροτών (CEJA).


Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, της οποίας ο πρωτογενής τομέας αποτελεί σημαντικό αναπτυξιακό πόλο και προτεραιότητα, κρίνει ότι πρέπει να αναληφθεί δράση τώρα για να διασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Γεωργία θα μπορεί να ανταποκριθεί στην ποιότητα και στην ανταγωνιστικότητα που αναμένει η ευρωπαϊκή κοινωνία.

Για το λόγο αυτό, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενώνει τη φωνή της με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Νέων Αγροτών (CEJA), υποστηρίζει την καμπάνια “Future… Food… Farmers…” της CEJA (www.futurefoodfarmers.eu) και ζητά από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να λάβουν σοβαρά υπόψη τους την ηλικιακή κρίση στον αγροτικό τομέα στα πλαίσια της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2012

Νέες Ηλεκτρονικές Συναλλαγές
Νέες ηλεκτρονικές συναλλαγές στο TAXISnet

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών ανακοίνωσε μια σειρά από συναλλαγές μέσω του TAXISnet που θα μπορούν να διευκολύνουν τη ζωή των φορολογουμένων. Έτσι, ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία με τον τίτλο «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση», που επιτρέπει νέες συναλλαγές για τους χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της.


Οι χρήστες του TAXISnet μπορούν να εμφανίσουν στην οθόνη του υπολογιστή τους:
1. Τις βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. ατομικές οφειλές τους εκτός ρύθμισης. Στην ενότητα αυτή παρέχονται πληροφορίες για την γενική εικόνα των ατομικών οφειλών των φορολογούμενων καθώς και τα στοιχεία που αφορούν τις δόσεις εξυπηρέτησής τους.
2. Το Προσωπικό Φορολογικό Ημερολόγιο με τη λήξη των προθεσμιών για το εισόδημα, το ΦΠΑ, τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, τους παρακρατούμενους φόρους και τα τέλη, καθώς και τους ειδικούς φόρους.
3. Τα στοιχεία μητρώου Φυσικών και Νομικών Προσώπων, καθώς και τα στοιχεία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, με τις νέες υπηρεσίες που ενεργοποιήθηκαν αλλά και με εκείνες που θα ενεργοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους μέσω των Τραπεζών και των ΕΛ.ΤΑ., επιτρέποντας την κατάργηση των ταμείων στις ΔΟΥ.


Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012

Άρδευση Οροπεδίων Λάλα και Φολόης
ΑΝΑΓΚΗ ΑΜΕΣΗΣ  ΣΤΡΟΦΗΣ  ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ  ΤΩΝ ΟΡΟΠΕΔΙΩΝ ΛΑΛΑ ΚΑΙ ΦΟΛΟΗΣ


Είναι γνωστό ότι το υδατικό δυναμικό του υψιπέδου του Λάλα  και  του οροπεδίου της Φολόης είναι αξιόλογο και ότι σε αυτό συνεισφέρουν, πλην των άλλων, μεγάλες πηγές και συγκροτήματα πηγών που εκδηλώνονται στη συγκεκριμένη περιοχή.
Το πλούσιο αυτό υδατικό δυναμικό ωστόσο παραμένει ανεκμετάλλευτο, στερώντας από την οικονομία μεγάλου τμήματος της Ορεινής Ηλείας τα σημαντικά οφέλη της άρδευσης στις αγροτικές καλλιέργειες, αλλά και της συγκράτησης του τοπικού πληθυσμού στην εστία του.

Ήδη από τη δεκαετία του 1950, ο τότε Σύλλογος των Απανταχού Μηλιωτών είχε συντονίσει τις προσπάθειες με άλλους τοπικούς Συλλόγους της εποχής για την πραγματοποίηση του μεγάλου αρδευτικού έργου δια των υδάτων του ποταμού Ερυμάνθου, υπό των οποίων θα γινόταν εφικτή η άρδευση των γόνιμων οροπεδίων Λάλα και Φολόης.
Ο Σύλλογος των Απανταχού Μηλιωτών είχε επίσης για το σκοπό αυτό γίνει μέλος της εν Αθήναις «Ηλειακής Ομοσπονδίας» και της εν Αμερική «Πανηλειακής Ομοσπονδίας».


Επιπλέον συνεργάστηκε κατόπιν πρωτοβουλίας του με τους εν Αθήναις Συλλόγους Λάλα, Δούκα και Κούμανι. Το 1957 συνέταξαν από κοινού υπόμνημα προς τον Υπουργό Δημοσίων Έργων, με το οποίο ζητούσαν την έγκριση, τον προγραμματισμό και την εκτέλεση του εν λόγω αρδευτικού έργου, το οποίο υπεγράφη από τους Προέδρους των ανωτέρω Συλλόγων.
Ο τότε Υπουργός Δημοσίων Έργων με το υπ’ αριθμ. 5570/14-3-1957 εγγράφου του προς τους ενδιαφερόμενους Συλλόγους Μηλιωτών, Λαλαίων, Δουκαίων και Κουμαναίων, απάντησε ότι ανέθεσε «εις την υπηρεσίαν υδραυλικών έργων την εκτέλεσιν αναγνωρίσεως δια την υπόδειξιν των έργων, άτινα είναι εφικτά προς ικανοποίησιν του αιτήματός σας. ….Εφόσον εκ της αναγνωρίσεως ήθελε διαπιστωθή το σκόπιμον της εγκρίσεως της μελέτης ταύτης, θα είναι δυνατόν να προγραμματισθή το έργον δια το προσεχές έτος 1958.» (Ιστορία των Μηλεών Ηλείας, Παναγιώτου Σπ. Μπιλάλη, Αθήναι 1972)

Η κατοπινή «Έκθεση για τα Υπόγεια Νερά του Δήμου Φολόης» από τον Υδρογεωλόγο Δρ. Π. Σαμπατακάκη τον Φεβρουάριο του 2000 (Ι.Γ.Μ.Ε.), σε συνδυασμό με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο γεωργικής ανασυγκρότησης  των Οροπεδίων Λάλα και Φολόης, θα μπορούσαν  να συντελέσουν στην αναδιάρθρωση και στην τόνωση όχι μόνο της αγροτικής παραγωγής,  αλλά και στην  τοπική βιώσιμη ανάπτυξη.
Βάσει των ανωτέρω, επιτακτική κρίνεται η αναγκαιότητα κατασκευής μιας λιμνοδεξαμενής στη συγκεκριμένη περιοχή, για την εκμετάλλευση των επιφανειακών αλλά και των πλούσιων υπόγειων υδάτων στην ευρύτερη περιοχή του Οροπεδίου Λάλα και Φολόης.
Ως εκ τούτου προτείνεται η κατασκευή λιμνοδεξαμενής και των συνοδών έργων (αντλιοστάσιο, αρδευτικό δίκτυο και ταχυδιυλιστήριο), καθώς και η σύνταξη μελέτης για την ενιαία διαχείριση του υπέργειου και του υπόγειου υδάτινου δυναμικού της περιοχής προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της άρδευσης της περιοχής.


Προτείνεται δηλαδή ένα ειδικό σχέδιο άρδευσης της περιοχής από τον επίγειο και υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα (σημεία υπόγειας ροής υδάτων) και η συνακόλουθη εκπόνηση ειδικού διαχειριστικού σχεδίου, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τους Περιβαλλοντικούς Όρους, κυρίως όσον αφορά τα κάτωθι:
 • Το  μέγεθος και το επίπεδο των τεχνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων που θα ανακύψουν στα πλαίσια του κυρίως και των συνοδών έργων.
 • Η χωρίς θεσμοθετημένο σχεδιασμό εφαρμογή άρδευσης στις γεωργικές εκτάσεις πιθανότατα θα οδηγούσε στην υιοθέτηση ενός προτύπου εντατικής γεωργίας, δηλαδή στην αύξηση των στρεμματικών αποδόσεων των καλλιεργειών με «συμβατικές» μεθόδους και όχι στον προσανατολισμό προς την παραγωγή επώνυμων, πιστοποιημένων, κυρίως βιολογικών ή και οικολογικών, υψηλότατης ποιότητας προϊόντων, με έμφαση στις τοπικές ποικιλίες. 
 • Για την επιδιωκόμενη βιώσιμη ανάπτυξη των Οροπεδίων Λάλα και Φολόης είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η περιοχή αναλλοίωτη από σημαντικές παρεμβάσεις.  

Μέντορες Επιχειρηματικότητας
Τι είναι το mentoring

Η αρχαία ελληνική λέξη "ΜΕΝΤΟΡΑΣ" σημαίνει δάσκαλος, καθοδηγητής, σύμβουλος στο πλαίσιο μιας διαπροσωπικής σχέσης.
Σήμερα, διεθνώς το mentoring είναι μια σχέση συνεργασίας μεταξύ δύο ατόμων, η οποία επιτρέπει την ανταλλαγή εμπειριών, απόψεων, πληροφοριών και πρακτικών συμβουλών για ένα συγκεκριμένο τομέα απασχόλησης ή δραστηριότητας.  Είναι μια σχέση που ενδυναμώνει και αναπτύσσει το συναίσθημα της αυτοπεποίθησης, ενισχύοντας τις επαγγελματικές και προσωπικές δεξιότητες και των δύο μερών. Το mentoring χρησιμοποιείται για να βοηθήσει στην ανάπτυξη και εξέλιξη των ατόμων και διαρκεί για καθορισμένη χρονική περίοδο.  

Τι είναι ο Μέντορας Επιχειρηματικότητας;
Ένας Μέντορας μπορεί να προσδώσει πλεονέκτημα σε έναν δυνητικό επιχειρηματία σε ένα εύρος σεναρίων, είτε μεταδίδοντας τη διορατικότητά του σε στρατηγικές αποφάσεις, είτε ενισχύοντας τις προσπάθειες του καθοδηγούμενου (mentee) για δικτύωση, είτε ακόμα ενεργώντας ως έμπιστος φίλος όταν χάνεται η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.
Οι Μέντορες Επιχειρηματικότητας είναι έμπειροι επιχειρηματίες που είναι πρόθυμοι να μοιραστούν τον πλούτο των εμπειριών τους. Είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν τους καθοδηγούμενους επιχειρηματίες ώστε να κινηθούν με σκοπό την ώθηση της κερδοφορίας και της παραγωγικότητας των επιχειρήσεών τους, την ένταξη σε νέες αγορές, το λανσάρισμα νέων προϊόντων, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών, κλπ. Με άλλα λόγια, ένας μέντορας μπορεί να βοηθήσει τον καθοδηγούμενο να αναπτύξει μια πιο ισχυρή και βιώσιμη επιχείρηση.

Οι Μέντορες Επιχειρηματικότητας μπορούν να προσφέρουν βοηθητικές συμβουλές, προειδοποίηση για τις επερχόμενες παγίδες και να βοηθήσουν έναν καθοδηγούμενο να ανυψώσει το ηθικό του και να στηριχτεί στις προσωπικές του δυνατότητες.


Οι Μέντορες Επιχειρηματικότητας έχουν ένα δυνατό και ευρύ δίκτυο επαφών, φίλων και συνεργατών, που έχουν αποκτήσει μετά από μία πολύχρονη καριέρα, οι οποίοι μπορούν να φανούν χρήσιμοι σε έναν mentee, βοηθώντας τον στην περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησής του.

Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2012

Εθνικό Μητρώο Υδρογεωτρήσεων

Ξεκινά η δημιουργία Εθνικού Μητρώου Υδρογεωτρήσεων


Η συστηματική και αναλυτική απογραφή των υδρογεωτρήσεων κάθε χρήσης, σε όλες τις περιοχές της χώρας, με συλλογή υφιστάμενων δεδομένων, αλλά και επιτόπιες έρευνες και μελέτες είναι το αντικείμενο του έργου που προωθεί το ΥΠΕΚΑ.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στοχεύοντας στην ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων της χώρας ξεκινά την υλοποίηση του έργου δημιουργίας Εθνικού Μητρώου Υδρογεωτρήσεων, υπογράφοντας τη σύμβαση του έργου.

Η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (Ε.Γ.Υ) και του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών & Μελετών (Ι.Γ.Μ.Ε.Μ) του Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Β.Α.Α), για το έργο «Συστηματική απογραφή υδρογεωτρήσεων, κάθε χρήσης, στα υπόγεια υδατικά συστήματα της χώρας και δημιουργία Εθνικού Μητρώου Υδρογεωτρήσεων», υπεγράφη τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου.
Σύμφωνα με τη σύμβαση, ανατίθεται στο Ι.Γ.Μ.Ε.Μ η συστηματική και αναλυτική απογραφή των υδρογεωτρήσεων κάθε χρήσης, σε όλες τις περιοχές της χώρας, με συλλογή υφιστάμενων δεδομένων, αλλά και επιτόπιες έρευνες και μελέτες. 
Μέσω της απογραφής αυτής, θα δημιουργηθεί από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων το Εθνικό Αρχείο Υδρογεωτρήσεων, το οποίο θα αποτελέσει βασικό παράγοντα για την αποτελεσματική διαχείριση των απολήψεων ύδατος και τη προστασία των υπόγειων υδροφόρων από την υπεράντληση.


Το εν λόγω έργο, σε συνδυασμό με την ΚΥΑ 150559/10.06.2011 (ΦΕΚ Β’ 1440) για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα συμβάλει, επίσης, στην αποτελεσματική εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ), αλλά και στη διαμόρφωση, εφαρμογή και έλεγχο πολιτικών (τιμολογιακή πολιτική, εξοικονόμηση νερού, προγράμματα μέτρων) που αφορούν στην ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων. 

Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2012

Έναρξη Βιωματικών Σεμιναρίων
Αντικείμενα Βιωματικών Σεμιναρίων για το 2013 στην Ορεινή Ηλεία

 

Το Κέντρο Τοπικής  Ανάπτυξης Ορεινής Ηλείας «Διώνη», σε συνεργασία με  διακεκριμένους Συμβούλους Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, ανακοινώνει την έναρξη των κάτωθι βιωματικών σεμιναρίων για το 2013 στην Ορεινή Ηλεία:

 • ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΛΙΨΗΣ, ΑΓΧΟΥΣ, ΧΡΟΝΙΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ
 •  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
 • ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
 •   ΝΕΟΙ ΓΟΝΕΙΣ
 •   ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
 •   ΕΦΗΒΕΙΑ
 •  ΦΟΒΙΕΣ
 • ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ, ΚΡΙΣΗ ΣΤΟ  ΖΕΥΓΑΡΙ
 •  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ - ΠΕΝΘΟΥΣ
 • ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ενίσχυση Εξωστρέφειας
Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω του exportgate.gr

 

Το exportgate.gr είναι μια πρωτοποριακή διαδικτυακή πύλη που έχει στόχο να αποτελέσει την πύλη για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, την προβολή των Ελλήνων εξαγωγέων στις διεθνείς αγορές, τη σύναψη και την υλοποίηση συμφωνιών και τη διευκόλυνση συναλλαγών ανάμεσα σε ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις και δυνητικούς εισαγωγείς σε όλο τον κόσμο.

Μέσω του exportgate.gr οι ελληνικές επιχειρήσεις θα έχουν: 
 • Πρόσβαση σε περισσότερες από 300 εισαγωγικές επιχειρήσεις.
 • Δυνατότητα διασύνδεσης με δυνητικούς αγοραστές στο εξωτερικό με στόχο να δημιουργήσουν το δικό τους "Δίκτυο αξιόπιστων συνεργατών" και να ολοκληρώσουν ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω της πρόσβασης των μελών σε ενημερωμένη βάση επιχειρήσεων (directory), την υλοποίηση ηλεκτρονικών δημοπρασιών (e-auctions) και ηλεκτρονικών παραγγελιών μέσω ηλεκτρονικών καταλόγων, καθώς και την ολοκλήρωση της συναλλαγής μέσω e-transactions.
 

 • Πρόσβαση στην παροχή τεχνογνωσίας και πληροφόρησης.
 • Προβολή της επιχείρησης στις διεθνείς αγορές, μέσω ηλεκτρονικής παρουσίασης της εταιρείας και των καταλόγων προϊόντων (e-catalogues), της διεξαγωγής ηλεκτρονικών παρουσιάσεων και σεμιναρίων, ηλεκτρονικών εκθέσεων, παρουσίασης success stories κ.λπ.
 • Ενημέρωση για θέματα εξαγωγών & πρόσβαση σε διεθνείς και τοπικές πηγές πληροφόρησης, ειδήσεις, εξειδικευμένες μελέτες κ.λπ.

Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012

Επαγγελματικός Προσανατολισμός
Η σημασία του Επαγγελματικού Προσανατολισμού


Η επιλογή κατεύθυνσης σπουδών, σχολής ή επαγγέλματος δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προκαλεί έντονο άγχος γιατί είναι από τις πιο δύσκολες αποφάσεις που καλείται κανείς να πάρει. Ζητάμε από του εφήβους να αποφασίσουν για το επαγγελματικό τους μέλλον, το οποίο εν κατακλείδι θα καθορίσει και τη ζωή τους, χωρίς όμως να γνωρίζουν τι τους περιμένει και χωρίς να μπορούν να αξιολογήσουν τις ακριβείς συνέπειες της απόφασής τους.

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην καθοδήγηση, καθώς επιλογές που απορρέουν από τις δικές μας επιθυμίες και τα δικά μας θέλω οδηγούν πολλές φορές τους εφήβους να λάβουν αποφάσεις διαμετρικά αντίθετες ή να εγκαταλείψουν ή να μην ολοκληρώσουν ποτέ τις σπουδές τους. Ο ρόλος των γονέων είναι καθοριστικός αλλά πρέπει πάντα να είναι διακριτικός, αφού ο έφηβος είναι αυτός που θα είναι ο πρωταγωνιστής και όχι θεατής σε όλη αυτή τη διαδικασία.


Οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν το παιδί τους να βρει το δρόμο του. Ο στόχος είναι να κάνει μια επιλογή η οποία θα ταιριάζει με τα ενδιαφέροντά του, τις προσδοκίες του και την προσωπικότητά του.    
Οι γονείς πρέπει να επιδιώκουν ανοιχτές συζητήσεις και να ευνοούν τον εποικοδομητικό διάλογο με τον έφηβο, χωρίς να παρεμβαίνουν υπερβολικά. Οι γονείς σπάνια είναι ουδέτεροι και σίγουρα προσπαθούν να επηρεάσουν τον έφηβο, ακόμη και ασυνείδητα. Να σημειωθεί επίσης ότι οι βαθμοί στο σχολείο δεν αποτελούν πάντα τον καλύτερο δείκτη για να εκτιμήσουν οι γονείς το μέλλον του παιδιού τους. Αυτό που είναι σημαντικό και που θα πρέπει να καταλάβει το παιδί είναι ότι αυτό θα πρέπει να σκεφτεί και να αποσαφηνίσει το τι θέλει να κάνει. Ποια είναι τα ενδιαφέροντά του; Τι το παρακινεί όχι από πλευράς επαγγέλματος αλλά περισσότερο δραστηριοτήτων ή τρόπου ζωής: να εργάζεται στην ύπαιθρο, να ξυπνάει νωρίς, να δημιουργεί, να σχεδιάζει, να κατασκευάζει, κτλ.  

 
Οι γονείς μπορούν να πληροφορηθούν και να ανακαλύψουν ένα επάγγελμα ανατρέχοντας στις επαγγελματικές μονογραφίες, όπως ο Ιστότοπος του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (www.ekep.gr). Εναλλακτικά, μπορούν οι γονείς να φέρουν το παιδί σε επικοινωνία με άτομο που ασκεί το επάγγελμα που το ενδιαφέρει ή να προγραμματίσουν ένα ραντεβού με σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού.