Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013

Δωρεάν δράσεις για την ενίσχυση του ρόλου της καινοτομίας και των μορφών συνεργασίας


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων επιχειρήσεων από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Δράσεις για την ενίσχυση του ρόλου της καινοτομίας και των μορφών συνεργασίας στις μικρές επιχειρήσεις» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», η οποία συγχρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ), προσκαλεί τις επιχειρήσεις να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για υποστήριξη συγκρότησης συνεργατικών σχηματισμών (δίκτυα επιχειρήσεων, συστάδες επιχειρήσεων κ.ά).
Οι συνεργατικοί σχηματισμοί αποτελούν ένα σύνολο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων ή/και φορέων μέσω άτυπων ή τυπικών σχέσεων, οι οποίοι επιδιώκουν ένα κοινό σκοπό (π.χ. ενίσχυση του δικτύου προβολής και προώθησης προϊόντων, βελτίωση εφοδιαστικής αλυσίδας, τεχνολογική ανάπτυξη, μεταφορά τεχνολογίας, ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, ανταλλαγή τεχνογνωσίας κ.ά.). Οι συνεργατικοί αυτοί σχηματισμοί μπορεί να λάβουν την μορφή ενός δικτύου επιχειρήσεων, μίας συστάδας επιχειρήσεων (cluster) ή άλλων εναλλακτικών μορφών συνεργασίας.


Σε αυτό το πλαίσιο, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ προτίθεται να υποστηρίξει ομάδες επιχειρήσεων που επιθυμούν να συστήσουν συνεργατικούς σχηματισμούς, μέσα από την δωρεάν εκπόνηση σχεδίου δράσης (action plan).
Ενδεικτικά, το σχέδιο δράσης για τη συγκρότηση ενός συνεργατικού σχηματισμού μπορεί να περιλαμβάνει:
 • Αναγνώριση ταυτότητας του συνεργατικού σχηματισμού,
 • Προσδιορισμό δυνατοτήτων και πεδίων συνεργασίας (π.χ. περιορισμός κόστους, ανάπτυξης νέων κοινών δραστηριοτήτων),
 • Αναγνώριση τάσεων και τυχόν περιορισμών καθώς και διαμόρφωση προτεινόμενων λύσεων,
 • Oργανωτικό σχεδιασμό, με αναφορά στην εξειδίκευση και την ανάλυση των προτάσεων προς εφαρμογή,
 • Διαμόρφωση οδικού χάρτη ενεργειών προετοιμασίας για την διεύρυνση ή/και εμβάθυνση καινοτομικών συνεργατικών δραστηριοτήτων,
 • Σχεδιασμό και υποστήριξη ενεργειών πολύπλευρης υποστήριξης της καινοτομίας μέσα από συναντήσεις ενίσχυσης δεξιοτήτων των εμπλεκόμενων σε στοχευμένα αντικείμενα, βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογικής προσέγγισης, με αναφορά στις ανάγκες που θα προκύψουν σε κάθε περίπτωση.

Η υποστήριξη των συνεργατικών σχηματισμών μπορεί να επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία τεχνολογίας και τεχνολογικών εξελίξεων, οργανωτικής καινοτομίας και μετασχηματισμού, εφαρμογής νέων προτύπων και πρακτικών ή σχεδιασμό νέων εργαλείων μέσω της ενίσχυσης διαδικασιών επιμόρφωσης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής επιχειρήσεων
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν ομάδες επιχειρήσεων (αποτελούμενες κατ’ ελάχιστον από τρεις (3) επιχειρήσεις) από όλη την ελληνική επικράτεια που δραστηριοποιούνται κατά προτίμηση σε κλάδους και επαγγέλματα του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα της οικονομίας, όπως εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ.
Η κάθε μεμονωμένη επιχείρηση που θα συμμετέχει στην ομάδα θα πρέπει να λειτουργεί είτε με τη νομική μορφή της ατομικής επιχείρησης είτε με τη νομική μορφή της Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε. και δεν δραστηριοποιούνται μέσω σύμβασης δικαιόχρησης (franchising). Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά (π.χ. έναρξη δραστηριότητας) εφόσον ζητηθεί.

Η επιλογή των ομάδων των επιχειρήσεων που θα υποστηριχθούν θα πραγματοποιηθεί με βάση τα εξής κριτήρια επιλογής: 1) βαθμός ωριμότητας της πρότασης, 2) η κρίσιμη μάζα (σύνθεση και συμπληρωματικότητα) των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν, 3) το επίπεδο λειτουργικής διασύνδεσης και τυχόν υφιστάμενες ενέργειες συνεργασίας ανάμεσα στις επιχειρήσεις και 4) η εφικτότητα της προτεινόμενης παρέμβασης.
Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται μέχρι 18.12.2013.    
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να ωφεληθούν από τις παραπάνω δωρεάν υπηρεσίες του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν αίτηση συμμετοχής. Για περισσότερες πληροφορίες: «Διώνη» (email: ldcdioni@otenet.gr, τηλ. 26240-41503). 

Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013

Έργο PERSPECTIVES από το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ


PERSPECTIVES - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ενίσχυση και επικύρωση των δεξιοτήτων για ένα καλύτερο μέλλον

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων σε συνεργασία με άλλους 7 εταίρους υλοποιεί, στο πλαίσιο του προγράμματος Leonardo Da Vinci, Μεταφορά Καινοτομίας, το έργο με τίτλο: «Προοπτικές – Ενίσχυση και Επικύρωση των δεξιοτήτων για ένα καλύτερο μέλλον».
Βασικός σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι η δημιουργία ενός Κέντρου Ικανοτήτων το οποίο στοχεύει στην υποστήριξη της προσωπικής εξέλιξης των νέων με έμφαση στις εκπαιδευτικές και κοινωνικές τους δεξιότητες.
Οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν από το Κέντρο Ικανοτήτων αποτελούνται από τρία ουσιώδη στοιχεία: την ανάλυση ικανοτήτων – δεξιοτήτων, την κατάρτιση και την πρακτική άσκηση.


 Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω πακέτα εργασίας:
 • Διαχείριση έργου
 • Έρευνα και ανάλυση
 • Ανάπτυξη σχεδίου ενεργοποίησης του Κέντρου Ικανοτήτων του κάθε εταίρου
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού εγχειριδίου «Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή»
 • Έλεγχος εκπαιδευτικού εγχειριδίου
 • Ενεργοποίηση του Κέντρου Ικανοτήτων – έννοια και δοκιμή
 • Αξιολόγηση και διάδοση
 • Ιστοσελίδα του έργου
Οι εταίροι που συμμετέχουν στο έργο αυτό είναι:
-Centro Europeo de Empresas  e Innovación de Albacete, Μη κερδοσκοπικός οργανισμός με κύριο στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
-Wisamar Bildungsgesellschaft mbH, Πιστοποιημένο από το Γερμανικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων, για να διεξάγει αναλύσεις ικανοτήτων σε συνδυασμό με συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό. Είναι ιδρυτικό μέλος του CO.N.E.CT και συνεργάζεται με εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους δημόσιους φορείς.
-Instituto Antonio Provolo, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης με μακροχρόνια συνεργασία με το Δήμο της Βερόνας, πιστοποιημένος φορέας για εκπαίδευση και κατάρτιση.
-Instanbul ÎI Milli Egitim Müdürlügü, Περιφερειακός κυβερνητικός οργανισμός υπεύθυνος για εκπαιδευτικές δράσεις σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες του Υπουργείου Εκπαίδευσης.
-Bfi-Steiermark, Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο της Αυστριακής Οργάνωσης Εμπορίου και του Επιμελητηρίου Εργασίας με πολυετή εμπειρία στην επαγγελματική κατάρτιση, στην ανάπτυξη δράσεων πιστοποίησης ανέργων και μειονεκτούντων νέων.
-National Employment Public Foundation Nas domov, Οργανισμός με άμεση συνεργασία με το Δήμο της Lucenec, με κύριο στόχο τις ίσες ευκαιρίες, παρέχοντας ανθρωπιστική βοήθεια στους κοινωνικά αδύνατους πολίτες και εφαρμόζοντας περιφερειακά προγράμματα για τον τριτογενή τομέα.
Περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο έργο, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.competencecentre.eu

Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013

Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»


Ώθηση για την ευρωπαϊκή έρευνα και τους επιχειρηματίες

Οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSCA), που χρηματοδοτούν υποτροφίες έρευνας, καθώς και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), θα χρηματοδοτηθούν με σημαντικά περισσότερα κονδύλια στο πλαίσιο του νέου προϋπολογισμού για το πρόγραμμα της Ε.Ε. «Ορίζοντας 2020» για την έρευνα και την καινοτομία.
Ο νέος προϋπολογισμός θα υποστηρίξει περισσότερους από    65.000 ερευνητές, εκ των οποίων το 40% θα είναι υποψήφιοι διδάκτορες. Τα κονδύλια θα ενισχύσουν το δυναμικό έρευνας και καινοτομίας της Ε.Ε. και θα συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη.


Η αύξηση του προϋπολογισμού επιβεβαιώνει τη σημασία των δράσεων MSCA, οι οποίες θα καταρτίσουν την επόμενη γενιά ερευνητών στην Ευρώπη. Οι δράσεις MSCA θα υποστηρίξουν ερευνητές σε όλα τα στάδια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους. Θα είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση ερευνητές από όλους τους επιστημονικούς τομείς, από την υγειονομική περίθαλψη μέχρι τη θεωρητική έρευνα. 
Οι δράσεις MSCA θα υποστηρίξουν επίσης τη διεξαγωγή βιομηχανικών διδακτορικών διατριβών, οι οποίες συνδυάζουν την ακαδημαϊκή έρευνα με την εργασία σε επιχειρήσεις, καθώς και άλλες καινοτόμες μεθόδους κατάρτισης που ενισχύουν την απασχολησιμότητα και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας.


Το EIT θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στη δημιουργία μιας δυναμικής και καινοτόμου ανάπτυξης στην Ευρώπη, γεφυρώνοντας την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την έρευνα και τις επιχειρήσεις και υποστηρίζοντας τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και την ειδικευμένη μεταπτυχιακή κατάρτιση. Το ΕΙΤ λειτουργεί μέσω Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ), μια πρωτοποριακή μέθοδος διασυνοριακών συμπράξεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. 
Παράλληλα με τις τρεις υφιστάμενες ΚΓΚ για το κλίμα, τις ΤΠΕ και την ενέργεια, το ΕΙΤ θα δρομολογήσει πέντε νέες ΚΓΚ την περίοδο 2014-2020 στους τομείς της υγιούς διαβίωσης και της ενεργού γήρανσης (2014), των πρώτων υλών (2014), των τροφίμων για το μέλλον (2016), της μεταποίησης προστιθέμενης αξίας (2016) και της αστικής κινητικότητας (2018).

Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013

Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων


Αναμένεται προκήρυξη για την υποστήριξη της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων

Υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εστάλη προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) η οποία θα διέπει το Μέτρο 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2007-2013.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανταποκρίνεται στο εντυπωσιακά αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον από παραγωγούς και μεταποιητές για επενδύσεις στη μεταποίηση τροφίμων, μέσω της ουσιαστικής απλοποίησης της νέας ΚΥΑ σε πολλά σημεία όπως:

• για την ίδια συμμετοχή αρκεί αναφορά, χωρίς τεκμηρίωση με αντίστοιχη προσκόμιση αποδεικτικών εγγράφων,

• η ενεργοποίηση του χρηματοδοτικού εργαλείου του ΕΤΕΑΝ – ΤΑΕ (Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας),

• η δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις ενίσχυσης και οι φορείς που έχουν εγκριθεί στα πλαίσια προηγούμενων προκηρύξεων του Μέτρου, για διαφορετικό φυσικό αντικείμενο,

• η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων σε περισσότερους του ενός τομέα για την ίδια ή διαφορετική περιοχή, στα πλαίσια ενιαίας μελέτης,

• εξαιρέθηκε η υποβολή των αιτήσεων σε έντυπη μορφή στις συναρμόδιες υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ και των Περιφερειών της Χώρας,

• προβλέπεται η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων με τη διαδικασία να καθοριστεί με Υ.Α.,

• στα δικαιολογητικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την αίτηση και όσον αφορά στην μίσθωση ακινήτου προβλέπεται η δυνατότητα μίσθωσης οικοπέδων και εγκαταστάσεων με ιδιωτικό συμφωνητικό υπό την προϋπόθεση προσκόμισης συμβολαιογραφικής πράξης και πιστοποιητικού μεταγραφής με τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση ένταξης,

• στα δικαιολογητικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την αίτηση και όσον αφορά τις υπεύθυνες δηλώσεις αυτές να περιοριστούν σε μία,

• δυνατότητα ελέγχου πληρότητας με προθεσμία 15 ημερών για την υποβολή των τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών,

• περιορισμό του χρονικού διαστήματος υποβολής της πρώτης αίτησης πληρωμής από τους 12 στους 8 μήνες, χωρίς δυνατότητα παράτασης, τόσο της πρώτης αίτησης πληρωμής όσο και του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης,

• δυνατότητα χρήσης εξωτερικών πιστοποιημένων αξιολογητών για την επιτάχυνση της απορρόφησης των κοινοτικών πόρων,

• δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής της δημόσιας δαπάνης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό.


Η ΚΥΑ αφορά την ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων στους τομείς κρέατος, γάλακτος, αυγών – πουλερικών, μελιού, διαφόρων ζώων, δημητριακών, ελαιούχων προϊόντων, οίνου, οπωροκηπευτικών, ανθέων, ζωοτροφών, σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού,  φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών.

Σύμφωνα με όσα ορίζει η νέα ΚΥΑ, θα εκδοθεί σύντομα η 3η Πρόσκληση του Μέτρου 123Α ο προϋπολογισμός της οποίας θα ανέρχεται περίπου στα 100.000.000,00 € και δικαιούχοι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2003/361/Ε.Κ καθώς και επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. ευρώ. 

Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013

Πρόγραμμα COSME


Πρόγραμμα COSME της Ε.Ε. για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν το πρόγραμμα της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) για την περίοδο 2014-2020.
Το COSME διευκολύνει την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και τις αγορές, υποστηρίζει τους επιχειρηματίες και προσφέρει ένα καταλληλότερο πλαίσιο για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και την ανάπτυξη.


Είναι γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι αποθαρρύνονται από τους κινδύνους που εγκυμονεί είτε η δημιουργία μιας επιχείρησης είτε η επένδυση σε μικρές εταιρείες. Τα κύρια εμπόδια είναι η γραφειοκρατία, οι πολύπλοκοι κανόνες και η δύσκολη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. 
Πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούσαν ωστόσο να αναπτυχθούν κατά πολύ, αν αξιοποιούσαν περισσότερο τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στο εξωτερικό. Η συμβολή του COSME στην υπέρβαση αυτών των εμποδίων θα είναι σημαντική και αναγκαία.
Το COSME, μαζί με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για την έρευνα, θα αντικαταστήσουν το υφιστάμενο πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (ΠΑΚ). Θα υποστηρίξουν όλα τα είδη μικρομεσαίων επιχειρήσεων: το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» εστιάζει στη δημιουργία επιχειρήσεων, ενώ το COSME επικεντρώνεται στην ανάπτυξή τους. 

Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013

Δωρεάν εργαστηριακά μαθήματα Επιχειρηματικότητας


Δωρεάν εργαστηριακά μαθήματα Επιχειρηματικότητας
25 - 26 - 27 Νοεμβρίου 2013

Το Επιμελητήριο Ηλείας και ο Εμπορικός Σύλλογος Πύργου σε συνεργασία με το CampusBus διοργανώνουν εργαστηριακά μαθήματα επιχειρηματικότητας.
Το CampusBus αποτελεί μια εκπαιδευτική πρωτοβουλία- από τους ιδρυτές του The Cube Athens στην Αθήνα, ενός συνεργατικού χώρου που φιλοξενεί νέες επιχειρήσεις. Ο βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να αφήσει πίσω του ένα ενεργητικό και εμπνευσμένο δίκτυο, ένα σύνολο από πράττοντες ανθρώπους που θα μπορούν να συνεργαστούν και στη συνέχεια. 


Τα μαθήματα έχουν σχέση με βασικές και πρακτικές γνώσεις σε θέματα μάνατζμεντ,  μάρκετινγκ, διαδικτύου, προώθησης πωλήσεων και αντικειμένων που διδάσκονται σε αντίστοιχα προγράμματα σπουδών. Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν τα εξής:

1) Βασικό μάρκετινγκ (βασικές έννοιες του Marketing καθώς και οι τέσσερις πυλώνες του, το προϊόν, η τιμή, η διανομή και η προώθηση).

2) Βασικές συμβουλές διαχείρισης/ διαχείριση ηγεσίας/συναισθηματική νοημοσύνη (θα αναλυθούν οι τέσσερις βασικές λειτουργίες του μάνατζμεντ, τα καθήκοντα των μάνατζερ και πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η συναισθηματική νοημοσύνη στην εκτέλεση καθηκόντων ενός μάνατζερ).

3) Χρησιμοποιώντας ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα (το θέμα ''ανοιχτά μαζικά ηλεκτρονικά μαθήματα" (MOOCs) περιλαμβάνει τον ορισμό των ΜΟΟCs, τη χρησιμότητά τους στην εκπαίδευση, τις μεγαλύτερες πλατφόρμες παγκοσμίως, το μέλλον τους, μειονεκτήματα- πλεονεκτήματα και κατά πόσο έχουν έρθει στην Ελλάδα).

4) Επιχειρηματικότητα- δικτύωση (πώς λειτουργούν οι οικονομίες σήμερα, η σημαντικότητα της καινοτομίας στην οικονομική εξέλιξη, η ζωή ενός επιχειρηματία, η ουσιαστική αποτελεσματικότητα της δικτύωσης είναι κάποια από τα θέματα που θα συζητηθούν. Σκοπός του είναι η εμψύχωση και η ενημέρωση βήμα-βήμα από την επινόηση μιας ιδέας μέχρι την εφαρμογή της στις αγορές).

5) Ικανότητες  παρουσίασης- συνέντευξη- συγγραφή βιογραφικού (όσα πρέπει να ξέρει κανείς για μία επιτυχημένη παρουσίαση και τα βήματα μέχρι την επίτευξή της).


Τα εργαστήρια  του προγράμματος παραδίδονται ΔΩΡΕΑΝ.  Το κάθε εργαστήριο  θα διαρκεί 4 ώρες. Θα υπάρχει συμμετοχή ανθρώπων που εργάζονται σε start up επιχειρήσεις στην Αθήνα.
Θα πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα και στις 2 αίθουσες του Επιμελητηρίου και του Εμπορικού Συλλόγου τις ημερομηνίες 25-26-27/11/2013. 
Για δηλώσεις συμμετοχής: Επιμελητήριο Ηλείας τηλ.: 2621029177-36895 και στο email: ilich-gr@otenet.gr ή ηλεκτρονικά στο campusbus.org 

Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013

Διαγωνισμός Ελαιολάδου


Διαγωνισμός Ελαιολάδου «Χρυσό Αριστείον» - Ελαιοτεχνία

Στο πλαίσιο της Ελαιοτεχνία - Μεσογειακής έκθεσης ελαιολάδου, η οποία είναι αφιερωμένη στην υγιεινή και σωστή διατροφή με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ανακοινώνεται ο διαγωνισμός Χρυσό Αριστείον εξαιρετικού παρθένου Ελαιόλαδου ο οποίος θα απονείμει τα βραβεία: 
α) ΧΡΥΣΟ ΑΡΙΣΤΕΙΟΝ, ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
β) ΑΡΓΥΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΟΝ, ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
γ) ΧΑΛΚΙΝΟ ΑΡΙΣΤΕΙΟΝ, ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Ο διαγωνισμός Χρυσό Αριστείον θα εξελιχθεί σε δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος  θα αφορά τον διαγωνισμό Ποιότητας Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου (Ισχυρής, Μέτριας και Ελαφράς έντασης Φρουτώδους), ενώ το δεύτερο σκέλος θα αφορά τον διαγωνισμό για την ανάδειξη της καλύτερης Συσκευασίας Τυποποιημένου Ελαιολάδου (Περιέκτης, Καινοτομία, Συνολική Εικόνα, Ετικέτα).  


Σκοπός του διαγωνισμού είναι:
α) Η προσπάθεια ενημέρωσης των ελαιοκαλλιεργητών, ελαιοπαραγωγών, ελαιοτριβέων, τυποποιητών και λιανοπωλητών οι οποίοι διαθέτουν νομίμως τυποποιημένο το προϊόν τους, να διατηρήσουν και να βελτιώσουν την ποιότητα του επωνύμου προϊόντος τους προωθώντας την χρήση του ελαιόλαδου υψηλής ποιότητας σε όλη την γκάμα των πεδίων χρήσης και κατανάλωσής του.
β) Η προώθηση της γνώσης της ιδιαίτερης αξίας και των υγιεινών/θρεπτικών ιδιοτήτων του ελαιολάδου της Ελληνικής (και Μεσογειακής) διατροφής σε νέους καταναλωτές μικρής ηλικίας (σχολεία), σε επαγγελματίες ζαχαροπλάστες, βιοτέχνες, ιδιαίτερα σε σχολές μαγειρικής γαστρονομίας και σε εστιατόρια στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.
γ) Η προώθηση της διαφορετικότητας των ποικιλιών και της υψηλής ποιότητας των ελαιολάδων που παράγονται με σκοπό την αύξηση της γνώσης των γευστικών διαφορών τους.

Ποικιλίες εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου υψηλής ποιότητας κάθε είδους, για τις οποίες παράγονται τουλάχιστον 1000 κιλά ανά είδος, μπορούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό ΧΡΥΣΟ ΑΡΙΣΤΕΙΟΝ. Η συμμετοχή προϋποθέτει ορθή προετοιμασία και υποβολή της υποψηφιότητας εντός του ενδεδειγμένου χρονικού διαστήματος. Στον διαγωνισμό συμμετέχουν μόνο τυποποιημένα ελαιόλαδα που κυκλοφορούν νόμιμα στα καταστήματα λιανικής πώλησης. 


Ατομικοί παραγωγοί ή συνεταιρισμοί που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να παρουσιάσουν όχι πάνω από 2 (δύο) τύπους εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, μαζί με αντίστοιχα συμπληρωμένες δηλώσεις συμμετοχής. Με ευθύνη και επιμέλεια του συμμετέχοντα τα δείγματα πρέπει να παραδοθούν στην Γραμματεία της έκθεσης ελαιολάδου Ελαιοτεχνία-Eleotechnia, Olive Oil expo. Όλες οι πληροφορίες στο http://eleotexnia.gr/dkotinos.html
Για περισσότερες πληροφορίες: Τηλ: 210 7568888 info@eleotexnia.gr    www.eleotexnia.gr

Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013

Πρόγραμμα Erasmus+


Erasmus+ για σπουδές, εργασία, εθελοντισμό

Το Erasmus+, το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που πρόκειται να ξεκινήσει στις αρχές Ιανουαρίου, έχει σκοπό να συμβάλει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας και να υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας.
Περισσότεροι από 4 εκατομμύρια άνθρωποι θα λάβουν υποστήριξη για σπουδές, εργασία ή εθελοντισμό στο εξωτερικό, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται 2 εκατομμύρια φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 650.000 φοιτητές επαγγελματικής κατάρτισης και μαθητευόμενοι, καθώς και περισσότεροι από 500.000 νέοι που συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγών ή εθελοντισμού στο εξωτερικό. 


Οι φοιτητές που σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν πλήρη κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών (Master) στο εξωτερικό, σπουδές για τις οποίες σπανίζουν οι κρατικές υποτροφίες ή τα δάνεια, θα επωφεληθούν από ένα νέο πρόγραμμα εγγυήσεων δανείων που θα διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.
Το Erasmus+ θα παρέχει επίσης χρηματοδότηση για εργαζομένους στην εκπαίδευση και κατάρτιση, για νεαρούς εργαζομένους και για συμπράξεις μεταξύ πανεπιστημίων, κολεγίων, σχολείων, επιχειρήσεων και οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι 125.000 σχολεία, ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα και ιδρύματα για την εκπαίδευση ενηλίκων, οργανώσεις της νεολαίας και επιχειρήσεις θα λάβουν χρηματοδότηση για τη δημιουργία 25.000 «στρατηγικών συμπράξεων» με σκοπό την προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών και την ενθάρρυνση διασυνδέσεων με τον κόσμο της εργασίας.


Επιπλέον, 3.500 εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις θα λάβουν υποστήριξη για να δημιουργήσουν περισσότερες από 300 «συμμαχίες γνώσης» και «τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων» για την τόνωση της απασχολησιμότητας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

600 συμπράξεις στον αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών μη κερδοσκοπικών αθλητικών εκδηλώσεων, θα λάβουν επίσης χρηματοδότηση.

Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013

Προτάσεις για την ανάπτυξη της οικονομίας της Ορεινής Ηλείας


Υψηλού ενημερωτικού ενδιαφέροντος η Ημερίδα για την Κτηνοτροφία στη Φολόη

Υψηλού ενημερωτικού ενδιαφέροντος ήταν η Ημερίδα που διοργάνωσε η «Διώνη» και η ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ στο Μουσείο της Φολόης, με θέμα την Κτηνοτροφία στην Ορεινή Ηλεία. Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καταλυτική ήταν επίσης η στήριξη του Συλλόγου Φολοητών «Ο Κένταυρος» και της DeepGreece για την υλοποίηση της εκδήλωσης.


Ο Πρόεδρος της ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης, Χημικός με καταγωγή από το Δούκα, ανέλυσε τα ζωτικά προβλήματα που καθηλώνουν την Ορεινή Ηλεία σε χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, υψηλή ανεργία και μη αξιοποίηση ευκαιριών και πόρων.
Η Σύμβουλος Έργων Δαρατσανού Ευαγγελία, μέλος της ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ, παρουσίασε τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τις προοπτικές που συνδέονται με την αξιοποίηση της κτηνοτροφίας ως πυλώνα στήριξης και ανάπτυξης της οικονομίας της Ορεινής Ηλείας.
Ο Καθηγητής Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Μπιζέλης Ιωσήφ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη διάσωσης και ανάδειξης των εγχώριων φυλών στην κτηνοτροφία. Παρουσίασε επίσης στοιχεία που καταδεικνύουν τη σημασία του ισορροπημένου σιτηρεσίου των ζώων και του εκσυγχρονισμού των κτηνοτροφικών μονάδων.
Τέλος, ο Συμεών Γιώργος, Γεωπόνος Ζωικής Παραγωγής, ανέλυσε μέσα από πίνακες με οικονομοτεχνικά στοιχεία τα οφέλη και τις νέες τάσεις της Πτηνοτροφίας, ως δραστηριότητα που αν ασκηθεί ορθά μπορεί να αποφέρει σημαντικά κέρδη για τον πτηνοτρόφο και να δώσει παράλληλα ώθηση στην οικονομία της Ορεινής Ηλείας.


Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση επάνω στα θέματα που αναπτύχθηκαν από τους ομιλητές, παρέχοντας έδαφος για περαιτέρω σκέψεις και προβληματισμούς. Το συντονισμό της Ημερίδας είχε η Χαριτοπούλου Βάσω, υπεύθυνη του Κέντρου Τοπικής Ανάπτυξης Ορεινής Ηλείας.

Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013

Ημερίδα για την Κτηνοτροφία στη Φολόη


Αύριο η Ημερίδα στη Φολόη για την Κτηνοτροφία

Σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αύριο στις 6μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η Ημερίδα που διοργανώνει η «Διώνη» και η ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ στο Μουσείο της Φολόης, με θέμα την Κτηνοτροφία στην Ορεινή Ηλεία.


Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013

«Καλλιέργεια με Δορυφόρο»


Βραβείο «Καλλιέργεια με Δορυφόρο»

Φοιτητές, σπουδαστές και νεαροί αγρότες προσκαλούνται να συμμετάσχουν σε ένα μεγάλο διαγωνισμό με θέμα τη χρήση δορυφορικής τεχνολογίας στη γεωργία για τη βελτίωση της παραγωγής, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον.
Το βραβείο «Καλλιέργεια με Δορυφόρο» αξίας €13.000,00 είναι μια πρωτοβουλία της European GNSS Agency (GSA), η οποία είναι υπεύθυνη για τις Ευρωπαϊκές δορυφορικές δραστηριότητες.
Ο διαγωνισμός αποσκοπεί στο να προωθήσει τη χρήση δορυφορικής πλοήγησης στην γεωργία και να αναδείξει τα οφέλη της για τους τελικούς χρήστες.
Μεμονωμένα άτομα ή ομάδες μπορούν να υποβάλουν μελέτες περιπτώσεων (case studies) ή νέες ιδέες και καινοτομίες, ειδικά όσες βασίζονται στο σύστημα European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS), το μελλοντικό σύστημα Γαλιλαίος (GALILEO) και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Παρατήρησης της Γης (European Earth Observation Programme) Κοπέρνικος (Copernicus).


Οι διοργανωτές του βραβείου προσδοκούν σε δημιουργικές λύσεις και ιδέες που χρησιμοποιούν «δωρεάν» δορυφορική τεχνολογία, η οποία μπορεί να ωφελήσει τους αγρότες ανά την υφήλιο.
Επιπλέον, προσδοκούν σε συμμετοχές από επαγγελματίες και εμπορικές ομάδες, καθώς και φοιτητές και σπουδαστές γεωργικών, κηπουρικών, βιολογικών σχολών και σχολών επιστημών της ζωής.
Τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να εγγραφούν πριν τις 10 Φεβρουαρίου 2014 ώστε να λάβουν τον πλήρη οδηγό συμμετοχής και να είναι έτοιμα να καταθέσουν την συμμετοχή τους μέχρι τις 14 Απριλίου 2014.

Πλήρη στοιχεία και πληροφορίες για τον διαγωνισμό είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο: www.farmingbysatellite.eu. 

Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2013

Η κτηνοτροφία στην Ορεινή Ηλεία


«Η κτηνοτροφική δραστηριότητα ως παράγων Ανάπτυξης και Απασχόλησης στην Ορεινή Ηλεία»

Το Κέντρο Τοπικής Ανάπτυξης Ορεινής Ηλείας «Διώνη» και η Αστική μη Κερδοσκοπική  Εταιρία ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ διοργανώνουν εκδήλωση σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, το Σάββατο 16 Νοεμβρίου και ώρα 6 μ.μ. στο Μουσείο Μπάμπης Παπαθεοδώρου στη Φολόη Αρχαίας Ολυμπίας με θέμα: 
«Η κτηνοτροφική δραστηριότητα ως παράγων Ανάπτυξης και Απασχόλησης στην Ορεινή Ηλεία»


 Ομιλητές:
 • Μπιζέλης Ιωσήφ, Καθηγητής Ζωικής Παραγωγής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Συμεών Γιώργος, Γεωπόνος Ζωικής Παραγωγής
 • Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης, Χημικός, Πρόεδρος ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ
 • Δαρατσανού Ευαγγελία, Οικονομολόγος, μέλος ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ 
Συντονισμός: Χαριτοπούλου Βάσω, υπεύθυνη Κέντρου Τοπικής Ανάπτυξης Ορεινής Ηλείας 

Είσοδος ελεύθερη

Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2013

Σήμα μεσογειακής γαστρονομίας


Θεσμοθετείται σήμα μεσογειακής γαστρονομίας

Μία από τις πλέον σημαντικές προϋποθέσεις για την καλύτερη προώθηση των προϊόντων της χώρας μας στο εξωτερικό είναι η διασφάλιση του σήματος ποιότητας. Η Ελλάδα έχει την τύχη λόγω μορφολογίας, κλίματος και οικονομικής παράδοσης να δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς και να παράγει προϊόντα μοναδικά και υψηλής ποιότητας.
Στην κατεύθυνση αυτή, η ΕΣΕΕ με τον «Σύνδεσμο Ελλήνων Εισαγωγέων Τροφίμων και Ποτών Eξωτερικού» (Σ.ΕΛ.Ε.ΤΡΟ.Π.Ε.) υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας, η οποία περιλαμβάνει μια κοινή δράση που θα στοχεύει:
 • Στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και την τόνωση των εξαγωγών.
 • Στη διεθνή προβολή και προώθηση των ελληνικών προϊόντων τροφίμων και ποτών.
 • Στη διεθνή προβολή της ελληνικής γαστρονομίας.
 • Στην ενθάρρυνση των εστιατορίων σε διεθνές επίπεδο για προτίμηση στα ελληνικά προϊόντα και συνταγές.
 • Στην τουριστική προβολή του τόπου προέλευσης των παραδοσιακών προϊόντων και συνταγών.Η εν λόγω συνεργασία έχει ως στόχο την επέκταση των ελληνικών αγροτικών εξαγωγών της χώρας μας τόσο στους 45 κυριότερους εξαγωγικούς προορισμούς όσο και σε άλλες χώρες της ΕΕ, των Βαλκανίων και την ευρύτερη λεκάνη της Μεσογείου.    
Για την επίτευξη των παραπάνω, ΕΣΕΕ και Σ.ΕΛ.Ε.ΤΡΟ.Π.Ε σε ειδική εκδήλωση στην Κολωνία θεσμοθέτησαν το «Σήμα Ποιότητας Ελληνικής Μεσογειακής Γαστρονομίας», το οποίο θα λαμβάνουν επιχειρήσεις του εξωτερικού, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και διαδικασίες. Επιπλέον, στα πλαίσια της λειτουργίας του σήματος, συμφωνήθηκε να πραγματοποιείται ανά διετία διαγωνισμός για την βράβευση του πιο πρωτότυπου και βέλτιστου πιάτου ελληνικής μεσογειακής γαστρονομίας.


Η ΕΣΕΕ, από την πλευρά της, θα αναλάβει:
-Την ενημέρωση των ελληνικών επιχειρήσεων και καταναλωτών για το «Σήμα Ποιότητας Ελληνικής Μεσογειακής Γαστρονομίας» και τα οφέλη από την θεσμοθέτησή του για αυτές και την ελληνική οικονομία συνολικά. 
-Την ανάπτυξη και ενημέρωση με περιεχόμενο δίγλωσσης (ελληνικά – αγγλικά) διαδικτυακής πύλης (portal), μέσω της οποίας κάθε ενδιαφερόμενος θα λαμβάνει πληροφόρηση για το «Σήμα Ποιότητας Ελληνικής Μεσογειακής Γαστρονομίας», τις διαδικασίες λήψης του σήματος και άλλες χρηστικές πληροφορίες που αφορούν τα ελληνικά προϊόντα και την ελληνική γαστρονομία. Μέσω της πύλης θα παρέχονται σε επαγγελματίες του χώρου υπηρεσίες εκπαιδευτικών και ενημερωτικών συμβουλών για την καλύτερη αξιοποίηση των ελληνικών προϊόντων από τις επιχειρήσεις εστίασης του εξωτερικού (ενδεικτικά: forums, webinars κτλ).
-Το σχεδιασμό και την παραγωγή του «Σήματος Ποιότητας Ελληνικής Μεσογειακής Γαστρονομίας» και την κατοχύρωση ονόματος και σήματος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
-Την εκπαίδευση επαγγελματιών και στελεχών των πιστοποιημένων επιχειρήσεων στην ετοιμασία εδεσμάτων με χρήση ελληνικών προϊόντων.

Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2013

Υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές


Υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές στη Γερμανία

Το Ινστιτούτο Max Planck για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη, το Freie Universität Berlin, το Humboldt Universität zu Berlin και το Technische Universität Berlin προσφέρουν έως και έξι υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Dr Ute Frevert.
Οι υποτροφίες PhD θα ξεκινήσουν την 1η Οκτωβρίου 2014. Οι υποψήφιοι που θα γίνουν δεκτοί, θα λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης, το οποίο σήμερα ορίζεται στα 1.365 €.

Υποβολή αιτήσεων: 1 Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου 2013.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών στην ιστοσελίδα www.mpib-berlin.mpg.de/imprs-mems  ή στο moral.economies@mpib-berlin.mpg.de

Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2013

Προωθούμενες ποικιλίες ψυχανθών


Δημοσιεύτηκε η απόφαση για τα προωθούμενα είδη ψυχανθών

Αποφασίστηκε επίσημα ο καθορισμός των προωθούμενων ειδών των ποικιλιών των οσπριοειδών και των κτηνοτροφικών φυτών της οικογένειας των ψυχανθών προκειμένου:
 • Να καλυφθούν οι ανάγκες της χώρας σε όσπρια, που σήμερα καλύπτονται στο μεγαλύτερο μέρος από εισαγωγές. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μεταξύ των άλλων και με την καλλιέργεια με ελληνικές βελτιωμένες ποικιλίες (αξιοποίηση εγχώριου γενετικού υλικού με τοπικές παραδοσιακές ποικιλίες οσπριοειδών) με ευρεία ζώνη προσαρμοστικότητας εδαφικών και κλιματολογικών συνθηκών.
 • Να αξιοποιηθούν ξερικά χωράφια λιγότερο γόνιμα σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές μέσω της άριστης προσαρμογής τους εντός συστημάτων αμειψισποράς με σιτηρά και άλλες καλλιέργειες.
 • Να χρησιμοποιηθούν στα προγράμματα μείωσης της αζωτούχου λίπανσης και γενικότερα στα αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα.
 • Να συμβάλλουν στον εμπλουτισμό του εδάφους με άζωτο που μπορεί να αξιοποιηθεί από την επόμενη καλλιέργεια, στην ισόρροπη αποθήκευση θρεπτικών συστατικών, στη μείωση της οξίνισης του εδάφους, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε ασθένειες, στη βελτίωση της δομής του εδάφους, στην μείωση της χρήσης ζιζανιοκτόνων, στην μεγαλύτερη βιοποικιλότητα κ.λπ.
 • Να συμβάλλουν στη διατήρηση της υψηλής διατροφικής ποιότητας, καθώς τα οσπριοειδή αποτελούν τη βάση της Μεσογειακής διατροφής που προωθείται.


 • Να επιτευχθεί αύξηση της παραγωγής ζωοτροφών ώστε η χώρα να καταστεί αυτόνομη και αυτάρκης, αντικαθιστώντας τις εισαγωγές σόγιας με μη γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες άλλων ειδών κτηνοτροφικών ψυχανθών (κουκί, ρεβίθι, μπιζέλι, σόγια).
 • Να αντικατασταθούν μη βιώσιμες και μη ανταγωνιστικές καλλιέργειες και να δοθεί η δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών καλλιεργειών των οποίων τα προϊόντα παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση στην αγορά και ενισχύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα (προϊόντα: Ονομασίας Προέλευσης, Βιολογικής Γεωργίας, ελεύθερα γενετικά τροποποιημένων πρώτων υλών κ.λπ.) στην εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά ζωικών προϊόντων.
 • Να δοθεί η δυνατότητα της παραγωγής πιστοποιημένου σπόρου από Ελληνικές εταιρείες και Ερευνητικά Ιδρύματα. 


Γενικές προϋποθέσεις των προωθούμενων ειδών και ποικιλιών οσπριοειδών:
-Οι προωθούμενες ποικιλίες να είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών της Χώρας μας ή/και στον Κοινοτικό Κατάλογο των κρατών μελών της ΕΕ. 
-Τα προωθούμενα είδη και οι καλλιεργούμενες ποικιλίες αυτών θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από άριστη προσαρμοστικότητα στις περιοχές καλλιέργειας. 
-Οι καλλιεργούμενες ποικιλίες δεν θα πρέπει να είναι γενετικά τροποποιημένες. 
-Συνιστάται η χρησιμοποίηση κατά τη σπορά πιστοποιημένου σπόρου ο οποίος πρέπει να εξασφαλίζει ποικιλιακή (γενετική) καθαρότητα και να αντιπροσωπεύει τα μορφολογικά αγρονομικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της αναγραφόμενης ποικιλίας.