Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014

ERASMUS Νέοι Επιχειρηματίες


Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Μέχρι τις 17 Ιουλίου μπορούν να υποβληθούν οι προτάσεις για το πρόγραμμα "ERASMUS Νέοι Επιχειρηματίες".
Το Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακής ανταλλαγής το οποίο προσφέρει σε νέους ή φιλόδοξους επιχειρηματίες την ευκαιρία να αποκομίσουν γνώσεις από έμπειρους επιχειρηματίες οι οποίοι διευθύνουν μικρές επιχειρήσεις σε κάποια από τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες.
Η ανταλλαγή εμπειριών πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της παραμονής των νέων επιχειρηματιών κοντά στον έμπειρο επιχειρηματία, γεγονός που τους βοηθά να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για τη διοίκησης της επιχείρησής τους. Ο "επιχειρηματίας -υποδοχής" ωφελείται από τις νέες προοπτικές που παρέχονται για την επιχείρησή του/ της και αποκτά την ευκαιρία να συνεργαστεί με εταίρους από άλλες χώρες ή να ενημερωθεί για νέες αγορές.


Για την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες θα επιλεχθούν Ενδιάμεσοι Οργανισμοί σε τοπικό επίπεδο, οι οποίοι θα υλοποιήσουν δράσεις προώθησης της κινητικότητας νέων επιχειρηματιών. Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να επεκτείνει και να ενισχύσει το υπάρχον δίκτυο των ενδιάμεσων οργανισμών που δρουν ως "τοπικά σημεία επαφής" για τους νέους επιχειρηματίες, καθώς επίσης και για τους έμπειρους επιχειρηματίες στις συμμετέχουσες χώρες. 

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα στοχεύει στα εξής:
 • Διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση.
 • Δημιουργία ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των ΜΜΕ.
 • Ενθάρρυνση επιχειρηματικής κουλτούρας στην Ευρώπη.
 • Ενδυνάμωση της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.
 • Υποστήριξη της διεθνοποίησης των ΜΜΕ και βελτίωση της πρόσβασης τους στις αγορές.
 • Επιλέξιμες δράσεις.Οι ενδιάμεσοι οργανισμοί αναμένεται τουλάχιστον να υλοποιήσουν τις κάτωθι δράσεις:
 • Προώθηση του προγράμματος ERASMUS Νέοι Επιχειρηματίες.
 • Εγγραφή επιχειρηματιών.
 • Αξιολόγηση των αιτήσεων των νέων επιχειρηματιών και των επιχειρηματιών υποδοχής.
 • Δημιουργία συνεργασιών μεταξύ νέων επιχειρηματιών και επιχειρηματιών υποδοχής.
 • Διαχείριση των συμφωνιών επιδότησης, των δεσμεύσεων και της οικονομικής συνδρομής.
 • Προετοιμασία ανταλλαγών.
 • Ενεργή δικτύωση.
 • Δράσεις διαχείρισης, ελέγχου ποιότητας και αξιολόγησης.
 • Αναφορές.Επιλέξιμοι φορείς:
Η πρόσκληση αποβλέπει στην επιλογή συμπράξεων που θα αποτελούνται από τουλάχιστον 5 ανεξάρτητες νομικές οντότητες (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) από τουλάχιστον 4 διαφορετικές συμμετέχουσες χώρες.

Κάθε πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι παραδοτέα: 
-Εμπλοκή τουλάχιστον 100 επιχειρηματιών (είτε νέων επιχειρηματιών είτε επιχειρηματιών υποδοχής).
-Συνδρομή και υποστήριξη των νέων επιχειρηματιών που επισκέπτονται επιχειρηματίες υποδοχής.
-Συμμετοχή σε προγραμματισμένες συναντήσεις στις Βρυξέλλες ή σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014

«Αρχαία Τεχνολογία και Τεχνικές»


Θερινό Σχολείο στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Η πρόοδος και η καινοτομία στον τομέα της Τεχνολογίας συνέβαλαν σημαντικά στην ανάπτυξη της αρχαίας κοινωνίας. Οι πολύπλευροι τομείς της αρχαίας Τεχνολογίας απασχολούν Αρχαιολόγους, Ιστορικούς και πλήθος άλλων επιστημόνων.
Το Θερινό Σχολείο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με αντικείμενο την Αρχαία Τεχνολογία προσφέρει τη δυνατότητα μελέτης ποικίλων τεχνολογικών επιτευγμάτων των αρχαίων πολιτισμών –κυρίως της αρχαίας Ελλάδας – προβάλλοντας το υψηλό τεχνολογικό επίπεδο στο οποίο είχαν φτάσει οι αρχαίοι πολιτισμοί. To σεμινάριο θα διεξαχθεί 30 Ιουνίου – 11 Ιουλίου 2014.


Το Θερινό Σχολείο, το οποίο διεξάγεται εξολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα, απευθύνεται σε Έλληνες και ξένους προπτυχιακούς φοιτητές, αποφοίτους και μεταπτυχιακούς φοιτητές των τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Μουσειολογίας, Συντήρησης, Τουριστικής αξιοποίησης, Πολιτικών Επιστημών, Αρχιτεκτονικής, Μηχανολογίας και άλλων Θετικών Επιστημών. Δεκτές μπορούν να γίνουν και αιτήσεις εργαζομένων σε διάφορους φορείς με ενδιαφέρον για την Αρχαιολογία και την Αρχαία Τεχνολογία. 

Για περισσότερες πληροφορίες, κα Κ. Καραΐσκου  k.karaiskou@ihu.edu.gr ή 2310 807529.


Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014

100 Νέες Υποτροφίες ΙΚΥ - ΕΤΕ


Σύνδεση των μεταπτυχιακών σπουδών με την αγορά εργασίας

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) θέσπισε το καινοτόμο Πρόγραμμα Υποτροφιών «2+2» όπου η αριστεία επιβραβεύεται με τον πιο ουσιαστικό τρόπο. Οι μεταπτυχιακές σπουδές συνδέονται άμεσα με την αγορά εργασίας και άριστοι εξειδικευμένοι νέοι επιστήμονες απασχολούνται στον κλάδο των σπουδών τους από τις κορυφαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς της χώρας.
Συγκεκριμένα, οι υπότροφοι θα λαμβάνουν υποτροφίες για διετείς μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελληνικά Πανεπιστήμια, ενώ παράλληλα θα κάνουν πρακτική άσκηση σε επιχείρηση και αντικείμενο συναφές με αυτό του μεταπτυχιακού τους. 


Μετά την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού, η επιχείρηση στο πλαίσιο της προγραμματικής συμφωνίας με το ΙΚΥ θα προσλαμβάνει τον υπότροφο με καθεστώς πλήρους απασχόλησης για δύο επιπλέον χρόνια. Η περαιτέρω εξειδίκευση του υποτρόφου, η μεταφορά τεχνογνωσίας στην επιχείρηση, καθώς και η επένδυση της επιχείρησης στον υπότροφο για τέσσερα ολόκληρα χρόνια μόνο θετικά έχει να προσφέρει στην απασχόληση των νέων μας, που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας μας, αλλά και της Ευρώπης γενικότερα.

Η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει στο πιλοτικό Πρόγραμμα «2+2» του ΙΚΥ με εκατό (100) θέσεις εργασίας για υποτρόφους του ΙΚΥ μεταπτυχιακούς επιστήμονες στην Ελλάδα, συμβάλλοντας έμπρακτα στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, παρέχει στους υποτρόφους παράλληλα με τις μεταπτυχιακές σπουδές τους πρακτική άσκηση για διάστημα έως δύο έτη και στη συνέχεια, θέσεις εργασίας με καθεστώς πλήρους απασχόλησης για δύο επιπλέον έτη.
Οι επιστημονικοί τομείς και οι εξειδικεύσεις στις οποίες θα μετεκπαιδευτούν οι δικαιούχοι-υπότροφοι είναι: Τραπεζική, Λογιστική, Χρηματοοικονομικά, Ελεγκτική, Διοίκηση Κινδύνου, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ και Επικοινωνία, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ναυτιλιακά, Οικονομική Επιστήμη, Εφαρμοσμένα Οικονομικά, Διεθνή Οικονομικά, Οικονομική Ανάλυση, Αγροτική Οικονομία, Πληροφορική, Μαθηματικά, Στατιστική, Ενέργεια, Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα.


Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της προγραμματικής συμφωνίας με το ΙΚΥ, η Εθνική Τράπεζα θα αναλάβει την οικονομική ενίσχυση δέκα (10) υποψηφίων διδακτόρων σε τομείς των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, καθώς επίσης θα στηρίξει τη συμμετοχή φοιτητών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας σε διεθνείς διαγωνισμούς. Και τα δύο αυτά προγράμματα έχουν τριετή διάρκεια.

Οι λεπτομέρειες όλων των προγραμμάτων θα ανακοινωθούν από το ΙΚΥ στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014

Crazy Business Ideas 2014 από το IST College


Έναρξη διαγωνισμού επιχειρηματικότητας και καινοτομίας

Ο διαγωνισμός επιχειρηματικότητας και καινοτομίας "Crazy Business Ideas" διοργανώθηκε για πρώτη φορά από το IST College το 2011 και είχε ως στόχο να δώσει την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους από όλη την Ελλάδα να αναδείξουν τις ιδέες τους για ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία, αλλά και να τολμήσουν να τις μετουσιώσουν σε επιχειρηματική πράξη.

Για το έτος 2014, ο διαγωνισμός θα τελέσει υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α) και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά.


Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός στο κοινό, μπορούν έτσι να συμμετάσχουν όλοι όσοι έχουν μία καινοτόμο ιδέα (ενήλικες και ανήλικοι). Η συμμετοχή μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ο υποψήφιος θα πρέπει να καταθέσει την ιδέα του μέσω της ειδικά σχεδιασμένης για το συγκεκριμένο σκοπό ιστοσελίδας www.crazybusinessideas.gr, υποβάλοντας ένα μικρό κείμενο με την περιγραφή της ιδέας, μαζί με μία φωτογραφία ή video της ιδέας.

Η αξιολόγηση των ιδεών χωρίζεται σε δύο φάσεις:
Α' φάση: Ψηφοφορία του κοινού μέσω facebook («προκριματική» φάση)
Β' φάση: Αξιολόγηση των επιχειρηματικών πλάνων από επιτροπή επιχειρηματιών και ακαδημαϊκών («ημιτελική» και «τελική» φάση)

Βραβεία διαγωνισμού
Ο νικητής του 1ου βραβείου θα λάβει:
• €5.000 αρχικό κεφάλαιο από το IST College για να μετατρέψει την ιδέα του σε επιχείρηση
• Εργαλείο για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ιστοσελίδας (προσφορά του CU)
• Κάλυψη τηλεπικοινωνιακών εξόδων για 8 μήνες (προσφορά του CU)
• Wi-fi keyboards (προσφορά του CU)
• Πλήρη εξοπλισμό μία θέσης εργασίας (προσφορά του Πλαισίου)
Το 2ο βραβείο θα είναι:
• Πλήρης υποτροφία για προπτυχιακό πρόγραμμα της επιλογής τους στο IST College
• Εργαλείο για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ιστοσελίδας (προσφορά του CU)
• Κάλυψη τηλεπικοινωνιακών εξόδων για 8 μήνες (προσφορά του CU)
• Wi-fi keyboards (προσφορά του CU)
Το 3ο βραβείο θα είναι:
• Πλήρης υποτροφία για μεταπτυχιακό πρόγραμμα της επιλογής τους στο IST College
• Εργαλείο για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ιστοσελίδας (προσφορά του CU)
• Wi-fi keyboards (προσφορά του CU)Χρονοδιάγραμμα διαγωνισμού
Έναρξη διαγωνισμού: 12 Ιουνίου
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ιδεών: 27 Αυγούστου
Ψηφοφορία κοινού: Έως 7 Σεπτεμβρίου
Ανακοίνωση 50 επικρατέστερων ιδεών: 8 Σεπτεμβρίου
Εκπαιδευτικό σεμινάριο σύνταξης επιχειρηματικών πλάνων: 16 Σεπτεμβρίου
Κατάθεση επιχειρηματικών πλάνων: Έως 1 Οκτωβρίου
Αξιολόγηση επιχειρηματικών πλάνων: Έως 5 Νοεμβρίου
Παρουσίαση 10 καλύτερων ιδεών ενώπιον κρ. επ. & τελική κατάταξη 6 καλύτερων ιδεών: 12 Νοεμβρίου
Εκδήλωση παρουσίασης & βράβευσης 6 καλύτερων ιδεών: 19 Νοεμβρίου

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον διαγωνισμό, καθώς και τους όρους συμμετοχής σε αυτόν, www.crazybusinessideas.gr και «Διώνη». 

Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014

Ερευνητικό έργο ΜΕDΝΕΤΑ


Για την αναγέννηση των ιστορικών πόλεων της Μεσογείου

Το ερευνητικό έργο ΜΕDΝΕΤΑ εστιάζει στην ενίσχυση της δημιουργικότητας των παραδοσιακών δραστηριοτήτων και στοχεύει στην επίτευξη του διασυνοριακού διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων επαγγελμάτων τέχνης (ΑCDs/Arts, Crafts and Design) και τους σχετιζόμενους με αυτές φορείς.
Πρόκειται για επαγγέλματα και δραστηριότητες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα αναγέννησης των ιστορικών πόλεων της Μεσογείου.


Το MEDNETA υλοποιείται στα πλαίσια του ευρωμεσογειακού προγράμματος ENPI CBC. Οι εταίροι που συναπαρτίζουν την ομάδα του έργου είναι: το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) ως υπεύθυνος και συντονιστής φορέας του έργου, το Κοινωνικό και Οικονομικό ερευνητικό κέντρο της Νότιας Ιταλίας με έδρα το Παλέρμο (CRESM), το Ινστιτούτο των εικαστικών κλάδων με έδρα την Φλωρεντία (ISIA), το Ινστιτούτο της Βαλένθια για τη Συντήρηση κι Αποκατάσταση της Κληρονομιάς (IVC+r), η Εταιρεία Προστασίας της Μεδίνα με έδρα την Τύνιδα (ASM), το Ινστιτούτο Αστικού Σχεδιασμού- GAIA-heritage με έδρα τη Βηρυτό (GAIA-h) και η Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστημίου Birzeit της Παλαιστίνης (BZU).
Η επιλογή δεν ήταν τυχαία. Από τη μία πλευρά, οι πόλεις της νότιας Μεσογείου, όπου εξακολουθούν να επιβιώνουν τα παραδοσιακά δημιουργικά επαγγέλματα, μπορούν - αξιοποιώντας τα παραδοσιακά προϊόντα και τις τεχνικές τους, να εμπνεύσουν τις ευρωπαϊκές πόλεις της Μεσογείου, οι οποίες με το χρόνο έχουν απολέσει μέρος της παραγωγικής τους βάσης και επομένως της αυθεντικότητάς τους. Από την άλλη πλευρά, οι ευρωπαϊκές πόλεις, οι οποίες έχουν αξιοποιήσει την κληρονομιά τους ως βάση οικονομικής εξέλιξης, μπορούν να συνεισφέρουν με τη μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας στις πόλεις της νότιας Μεσογείου χρησιμοποιώντας παράλληλα πρακτικές διασφάλισης παραγωγής μοναδικών προϊόντων τοπικής προέλευσης.


Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου καθώς και τα αποτελέσματά του, αναμένεται να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα των σύγχρονων μικρομεσαίων επιχειρήσεων επαγγελμάτων τέχνης οδηγώντας τους κλάδους αυτούς σε ηγετικές θέσεις στις ιστορικές πόλεις όπου έχουν αναπτυχθεί στο πέρασμα του χρόνου. Μεγάλης σημασίας είναι η δημιουργία ενός διασυνοριακού διαλόγου μεταξύ των επαγγελματιών, σχετικών φορέων, τοπικών αυτοδιοικήσεων. Μέσω του έργου, επιδιώκεται να υποστηριχθούν οι σχετικές επαγγελματικές ομάδες καθώς και το δίκτυο των παραγωγικών δραστηριοτήτων που διαμορφώνουν το αστικό και κοινωνικό περιβάλλον αυτών των πόλεων.
Έξι μήνες μετά την επιτυχή έναρξη του προγράμματος, προβλέπεται η πραγματοποίηση έξι Διαδραστικών Σεμιναρίων στις επιλεγμένες πόλεις της Μεσογείου, που συμμετέχουν στο ερευνητικό έργο MEDNETA (Αθήνα, Φλωρεντία, Βαλένθια, Βηρυτός, Τύνιδα και Χεβρώνα).


Το πρώτο πιλοτικό Διαδραστικό Σεμινάριο πραγματοποιείται σήμερα στην Αθήνα.
Τα θέματα του Σεμιναρίου αφορούν στη σχέση των δημιουργικών δραστηριοτήτων του κοσμήματος και του ενδύματος με το ιστορικό περιβάλλον της Αθήνας, τον τουρισμό, τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες, τις τεχνικές προώθησης (marketing- branding), την εκπαίδευση, τις νέες τεχνολογίες.
Σκοπός είναι να συζητηθούν ο ρόλος της εκπαίδευσης και των νέων δημιουργών, αλλά κυρίως οι ευνοϊκοί και ανασταλτικοί παράγοντες για τη λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων επαγγελμάτων τέχνης, ιδιαίτερα του ενδύματος και κοσμήματος/αργυροχρυσοχοΐας, που επιβιώνουν στις κεντρικές περιοχές της Αθήνας, με σκοπό την ενδυνάμωση και επαναφορά εκεί της δημιουργικότητας.


Η επιτυχής υλοποίησή του έργου MEDNETA, προσδοκάται ότι θα διαμορφώσει νέους όρους για την καταρχήν αναβίωση των παραδοσιακών κλάδων στις ιστορικές πόλεις της Μεσογείου που επιπλέον σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό πλήττονται από την διεθνή οικονομική κρίση.
Το MEDNETA θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτικά μια πρόταση για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάκαμψη των ιστορικών πόλεων.

Θέση του MEDNETA είναι ότι η υποστήριξη της παραγωγικής ενδυνάμωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων επαγγελμάτων τέχνης συμβάλλει στην αναζωογόνηση των ιστορικών κέντρων, στην ενίσχυση και ανάδειξη της ιστορικής τους ταυτότητας, της παραγωγικότητας, της κοινωνικής συνοχής, της καθημερινής τους διαβίωσης.

Τρίτη 3 Ιουνίου 2014

Ταμείο Χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


Ανακοινώθηκε η ίδρυση του Ταμείου 
         
Οι υπουργοί Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και ο διευθύνων σύμβουλος της KfW ανακοίνωσαν την ίδρυση του Ταμείου χρηματοδότησης των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που θα λειτουργεί υπό την Ομπρέλα του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου (IfG).
Σκοπός του Ταμείου είναι να παρέχει στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) προσιτά και ευέλικτα επιχειρηματικά δάνεια που θα βοηθήσoυν στην άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών της κρίσης ρευστότητας στην Ελλάδα.


Κύρια χαρακτηριστικά των δανείων:
- Οι επιλέξιμες ελληνικές τράπεζες θα λάβουν μακροπρόθεσμα ευέλικτα δανειακά κεφάλαια για την χρηματοδότηση των ΜμΕ με ανακυκλούμενες πιστώσεις (δηλαδή τα δάνεια που θα εξοφλούνται στις τράπεζες από τις ΜμΕ θα μπορούν να επαναχορηγηθούν σε άλλες ΜμΕ).  
- Τα χρηματοδοτικά πλεονεκτήματα, μεταξύ των οποίων το μειωμένο επιτόκιο, θα περάσουν αυτούσια από τις ελληνικές τράπεζες στις ΜμΕ. Εκτιμάται ότι τα επιτόκια θα είναι 1-3 μονάδες χαμηλότερα σε σχέση με τα τρέχοντα στην ελληνική αγορά, ανάλογα με το προφίλ του δανειολήπτη.
- Δάνεια για νέες επενδύσεις και κεφάλαια κίνησης. Επιτρέπεται η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων κεφαλαίου κίνησης (πράγμα που δεν επιτρέπεται στα μέχρι τώρα συγχρηματοδοτούμενα χρηματοδοτικά εργαλεία). Τυπικά οι τράπεζες θα χορηγούν νέα δάνεια, τα οποία όμως δεν θα απαγορεύεται να διατεθούν για την εξόφληση υφιστάμενων υποχρεώσεων. Στην πράξη δηλαδή θα μπορεί να γίνεται αναχρηματοδότηση και μάλιστα με χαμηλότερο επιτόκιο.


- Δυνατότητα καταβολής μόνο των τόκων και αποπληρωμή του κεφαλαίου στη λήξη του δανείου. Αυτό συνεπάγεται αύξηση της ρευστότητας για τις επιχειρήσεις.
- Επιλέξιμες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (σύμφωνα με τον Κοινοτικό ορισμό προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα) από όλους τους κλάδους επιχειρήσεων και όλες τις περιοχές της χώρας. Λιγότερες γραφειοκρατικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων προς τις τράπεζες σε σχέση με τα υπάρχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία, αναφορικά με τα δικαιολογητικά για την έγκριση και την παρακολούθηση της εξέλιξης των δανείων.