Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013

Πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»
Επιδοτήσεις για αγροτουρισμό και παραδοσιακά προϊόντα στην Ορεινή Ηλεία μέσω ΟΠΑΑΧ

Επιδοτήσεις 60% για τον αγροτουρισμό και την παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων ανακοινωθήκαν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του προγράμματος 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Τις επιδοτήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν οι κατ' επάγγελμα αγρότες αλλά και όσοι δεν έχουν σχέση με τον αγροτικό χώρο.

Στόχος των Μέτρων είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας. Τα επενδυτικά σχέδια θα υλοποιηθούν στις περιοχές παρέμβασης του Άξονα 3 (ΟΠΑΑΧ) του ΠΑΑ.


Ειδικότερα, για τη «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες» (Μέτρο 311), οι επενδυτικές δαπάνες αφορούν, ενδεικτικά, στην ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς:
·        τουρισμού,
·        βιοτεχνικών δραστηριοτήτων σε επιλεγμένους κλάδους,
·      καθώς και στη βελτίωση της υποδομής των επιχειρήσεων με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών τους.
Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έχουν επαγγελματίες αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Νέοι Γεωργοί, στο πλαίσιο του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».


Για τη «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων» (Μέτρο 312). Ενδεικτικά, οι επενδυτικές δαπάνες αφορούν σε:
·     ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμό βιοτεχνικών μονάδων,
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση σε επιλεγμένους κλάδους και υποκλάδους,
·    βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών τους,
·    δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας.
Δικαιούχοι του Μέτρου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311), κάτοικοι ή μη της Ορεινής Ηλείας που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων. Το συνολικό κόστος των προαναφερόμενων επενδύσεων ανέρχεται στα 300.000 ευρώ, ενώ για όσες υπάγονται στην κατηγορία «Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας», το επιλέξιμο κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ, εφόσον στο επενδυτικό σχέδιο δεν προβλέπονται δαπάνες για την προμήθεια εξοπλισμού ή την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων.


Για την «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» (Μέτρο 313), για την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα της τουριστικής υποδομής.
Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311), κάτοικοι ή μη της Ορεινής Ηλείας, που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα. Το συνολικό κόστος του επενδυτικού σχεδίου θα ανέρχεται στα 600.000 ευρώ για ορισμένες υποδομές, ενώ για τις υπόλοιπες δράσεις (ιδρύσεις, εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων) θα ανέρχεται στα 300.000 ευρώ.

Το Κέντρο Τοπικής Ανάπτυξης Ορεινής Ηλείας «Διώνη» αναλαμβάνει υπεύθυνα την προετοιμασία, σύνταξη και υποβολή επιχειρηματικών προτάσεων στο ανωτέρω Πρόγραμμα.

Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013

Εθνική Διαδικτυακή Πύλη «Ερμής»Υπηρεσίες για τους πολίτες από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση


Επαγγελματίες και επιχειρήσεις θα μπορούν στο εξής να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά και να αδειοδοτούνται για 272 επαγγέλματα σε διάστημα 7 έως 50 ημερών, ενώ σύντομα θα ξεκινήσει και η πληρωμή παραβόλων μέσω της Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης «Ερμής» (www.ermis.gov.gr).

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί πλέον να υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του, μαζί με τα δικαιολογητικά, και αν ο αρμόδιος κατά περίπτωση φορέας δεν την απορρίψει εντός ορισμένης προθεσμίας, τότε η άδεια έχει παρασχεθεί σιωπηρά, και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ξεκινήσει να εργάζεται νόμιμα. Καταργούνται με αυτό τον τρόπο οι χρονοβόρες διαδικασίες αναμονής και αβεβαιότητας σχετικά με την έγκριση αδειών.
Μόνη προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος να έχει υποβάλλει τα δικαιολογητικά και την αίτηση με απλή ηλεκτρονική υπογραφή, για την οποία θα χρειαστεί μια επίσκεψη σε οποιοδήποτε ΚΕΠ για την φυσική του ταυτοποίηση.  


Σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία, υλοποιείται και η δυνατότητα αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών πληρωμών προς το δημόσιο (παράβολα γάμου, ΚΤΕΟ, έκδοσης διαβατηρίων/ταυτότητας, για έναρξη επαγγέλματος).

Επιπλέον, διασυνδέθηκαν τα ληξιαρχεία με τα μητρώα των ασφαλιστικών ταμείων. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες δεν επιβαρύνονται ούτε με κόστος ούτε με γραφειοκρατικές διαδικασίες για να ενημερώσουν για ληξιαρχικές μεταβολές.

Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013

«Όψεις της Eπιχειρηματικότητας στη Mικρή Eπιχείρηση»Δωρεάν Σεμινάριο για τις Εμπορικές & Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις της Ορεινής Ηλείας

Το Κέντρο Τοπικής Ανάπτυξης Ορεινής Ηλείας «Διώνη» σε συνεργασία με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα υλοποιήσει τον τρίτο κύκλο δωρεάν Σεμιναρίων για τους κατοίκους  της Ορεινής Ηλείας με θέμα: «Όψεις της επιχειρηματικότητας στη μικρή επιχείρηση».

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:
·        εργοδότες,
·        εργαζόμενους,
·        αυτοαπασχολούμενους,
·        συμβοηθούντα μέλη
μικρών εμπορικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων και η συμμετοχή σε αυτό θα είναι δωρεάν.

Το έργο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων.

Το σεμινάριο, διάρκειας 50 ωρών, αναφέρεται στο οικονομικό περιβάλλον της μικρής επιχείρησης και περιγράφεται η πορεία της ελληνικής και της παγκόσμιας οικονομίας.


Στόχος του  είναι η κατανόηση του επιχειρηματικού και γενικότερου μακροοικονομικού περιβάλλοντος που λειτουργούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και οι έννοιες της επιχείρησης και του επιχειρηματία. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιπλέον έχει ως στόχο:
oτην κατανόηση βασικών εννοιών του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και η οικονομική τους ερμηνεία
oτην κατανόηση των βασικών εννοιών που αφορούν στην επιχειρηματικότητα
o την αντίληψη της ανάγκης τροφοδότησης της αγοράς και του ελληνικού περιβάλλοντος με καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες που θα κινήσουν την ελληνική αγορά.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί και στην υποβολή προτάσεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα, καθώς προσφέρει υψηλότερη βαθμολογία στον υποψήφιο.
Για επιπλέον πληροφορίες αλλά και αιτήσεις συμμετοχής επικοινωνήστε με το γραφείο μας στο τηλέφωνο 26240 41503.

Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013

Οδηγός Εύρεσης ΕργασίαςΤεχνικές αναζήτησης εργασίας, σύνταξης βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής

Η αναζήτηση εργασίας πρέπει να αντιμετωπίζεται με πρόγραμμα, σύστημα, οργάνωση, συνέπεια και επαγγελματισμό.

Αναφορικά με τις μεθόδους αναζήτησης εργασίας, υπάρχουν ευρέως διαδεδομένες τεχνικές όπως, χτυπώντας ‘’πόρτα-πόρτα’’, οι αγγελίες σε εφημερίδες, τα ειδικά job sites και τα εξειδικευμένα γραφεία ευρέσεως εργασίας. Σε αυτές τις τεχνικές έρχονται να προστεθούν οι ημέρες καριέρας που διοργανώνονται από πανεπιστημιακά ιδρύματα και εταιρείες, τα προγράμματα του ΟΑΕΔ, οι εταιρείες συμβούλων και τα πιο εξειδικευμένα περιοδικά τα οποία μπορούν να αποτελέσουν πηγή πληροφόρησης για συγκεκριμένες ειδικότητες.
Οι προσωπικές επαφές είναι πολύ σημαντικές, όχι με την έννοια του μέσου, αλλά με αυτή της σύστασης. Όσοι βρίσκονται στη φάση αναζήτησης εργασίας είναι πολύ σημαντικό να ενημερώσουν τον κύκλο τους για αυτό.
Όσον αφορά στις ημέρες καριέρας, ακόμη κι αν δεν οδηγήσει σε πρόσληψη η συμμετοχή σε αυτές, σίγουρα θα δώσουν σημαντική εμπειρία στη διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης.  


Ως προς τη σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος, πρέπει ο υποψήφιος να έχει κατά νου πως κάθε αγγελία θέλει διαφορετικό βιογραφικό. Διαβάζοντας την περιγραφή της θέσης εργασίας, πρέπει να εντάσσει στο βιογραφικό του τα κομμάτια της εμπειρίας του που είναι πιο σχετικά με αυτήν.
Η έκταση του βιογραφικού πρέπει να είναι πολύ σύντομη. Είναι πολύ σημαντικό κάτω από κάθε θέση να υπάρχει συνοπτική περιγραφή καθηκόντων, αλλά και να αντανακλώνται οι δεξιότητες και τα επιτεύγματα του ατόμου. Διαβάζοντας το βιογραφικό σημείωμα, πρέπει ο εργοδότης να μπορεί να δει στοιχεία που δείχνουν πως ο υποψήφιος κάνει για τη θέση, προκειμένου να τον καλέσει για συνέντευξη.
Η δομή του βιογραφικού σημειώματος είναι χρονολογική, κάθε θέση δηλαδή μπαίνει με χρονολογική σειρά (από την πιο πρόσφατη έως την παλαιότερη) και τα σημαντικά σημεία που θέλουμε να τονίσουμε προηγούνται.  


Ως προς τη συνοδευτική επιστολή, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να φανεί ο επαγγελματισμός του υποψηφίου στο γραπτό λόγο, η δυνατότητα δομημένης έκφρασης και κυρίως συγκεκριμένα επιτεύγματα και γεγονότα τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν τη συνολική εικόνα του υποψηφίου. Πρέπει να είναι σύντομη και ουσιώδης, με λέξεις κλειδιά και στοιχεία.  

Το Κέντρο Τοπικής Ανάπτυξης Ορεινής Ηλείας συνεργάζεται με εξειδικευμένους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού και απασχόλησης για την ενημέρωση και επαγγελματική καθοδήγηση του ανθρώπινου δυναμικού της Ορεινής Ηλείας.Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013

Εργαστήριο ΕπιχειρηματικότηταςΣεμινάριο - Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το Πάντειο Πανεπιστήμιο και η projectyou, υπό την Αιγίδα του StartUpGreece, οργανώνουν Σεμινάριο – Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας με στόχο να προσφέρουν πρακτικές γνώσεις και εμπειρίες σε όσους ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν τη δική τους βιώσιμη επιχείρηση.
Το Σεμινάριο-Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας θα διεξαχθεί στις 17/03/2012, 9:30-17:30 και στις 18/03/2012, 9:30-17:30 στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, Βασ. Σοφίας 9 και θα διαρκέσει 16 ώρες.

Οι καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες που θα προκύψουν από το εργαστήριο θα επιβραβευτούν οικονομικά και θα υποστηριχτούν στην υλοποίησή τους.


Σε ποιους απευθύνεται:
• Αποφοίτους που σχεδιάζουν τώρα την επαγγελματική τους καριέρα
• Στελέχη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που απώλεσαν την εργασία τους
• Επαγγελματίες που θέλουν να αναπροσανατολίσουν τη δράση τους

Περιεχόμενα του Σεμιναρίου:
Οι εκπαιδευόμενοι θα εξοπλιστούν, μέσω εισηγήσεων και ομαδικών εργασιών, με γνώσεις και εμπειρίες όσον αφορά το πώς να
•Ανακαλύπτουν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες, οξύνοντας με ασκήσεις τη δημιουργική καινοτομική τους σκέψη
•Εξετάζουν και αξιολογούν τις επιχειρηματικές ιδέες από διάφορες σκοπιές ώστε να επιλέξουν τη βέλτιστη και να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητά της
•Υλοποιούν βήμα-βήμα την επιχειρηματική ιδέα
•Επιλέγουν και στήνουν την κατάλληλη εμπορικά και φοροτεχνικά εταιρεία
•Οργανώνουν και διοικούν αποτελεσματικά τη νέα επιχείρηση
•Αξιοποιούν πηγές χρηματοδότησης, ευρωπαϊκά προγράμματα κλπ.

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Δήλωση συμμετοχής έως τη Δευτέρα 12/03/2012 στο fax 210 6445175 ή με e-mail στο s.theofanidou@mail.ahk-germany.de.

Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013

Βεβαιώσεις Επαγγελματιών ΑγροτώνOn line βεβαιώσεις επαγγελματιών αγροτών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Διευκολύνεται η χορήγηση βεβαίωσης για τους παραγωγούς μέσα από τη διαδικτυακή εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ «Διαδικτυακή Εκτύπωση Βεβαίωσης Επαγγελματία Αγρότη».
Μέσα από την εφαρμογή αυτή οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώνουν τη βεβαίωση του επαγγελματία αγρότη για το έτος 2013 (χρονικό διάστημα ισχύος από 1/1/2013 έως 31/1/2014). Η βεβαίωση δεν απαιτεί επικύρωση, καθώς παράγεται αποκλειστικά από ήδη επικυρωμένα στοιχεία του ΥπΑΑΤ.

Επισημαίνεται ωστόσο ότι η χορήγηση της βεβαίωσης δεν απαλλάσσει τον παραγωγό από την υποχρέωση της εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων στο σύνδεσμο http://e-services.minagric.gr.Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013

16η Biennale Νέων Ευρώπης και ΜεσογείουΠρόσκληση συμμετοχής νέων καλλιτεχνών στη 16η Biennale Νέων Ευρώπης και Μεσογείου στην Ancona, 6 Ιουνίου–7 Ιουλίου 2013 


Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε νέους/ες καλλιτέχνες έως 35 ετών να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό επιλογής για τη 16η Biennale των Νέων Δημιουργών της Ευρώπης και της Μεσογείου (BJCEM), που διοργανώνεται από 6 Ιουνίου μέχρι 7 Ιουλίου 2013, στην Ανκόνα της Ιταλίας.

Πρόκειται για έναν καταξιωμένο Ευρωπαϊκό θεσμό, ο οποίος θεωρείται  σημαντικό πολιτιστικό γεγονός και επικεντρώνεται στη νεανική καλλιτεχνική δημιουργία σε όλους τους τομείς της σύγχρονης και μοντέρνας τέχνης.  

Το θέμα της φετινής Biennale είναι «Errors allowed» και εστιάζει στην κατεστημένη γνώση και στις στρατηγικές αυτενέργειας και εκπαίδευσης μέσω της Τέχνης, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αυτές αντανακλώνται στην ευρύτερη κοινωνία.


Η Διεθνής Ένωση BJCEM αποτελεί ένα ευρύ δίκτυο, μοναδικό στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο, σκοπός του οποίου είναι η ενίσχυση των διαπολιτισμικών σχέσεων των νέων δημιουργών, πέρα από πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, εθνικά και στενά γεωγραφικά σύνορα, καθώς και η διευκόλυνση των νέων καλλιτεχνών στην πρόσβασή τους στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά στον τομέα της Τέχνης.

Στη Biennale της Ανκόνα, προβλέπεται η συμμετοχή 15 νέων Ελλήνων καλλιτεχνών, οι οποίοι αφού επιλεγούν από επιτροπή ειδικών θα παρουσιάσουν τα έργα τους στην Ανκόνα, μαζί με  250 νέους δημιουργούς άλλων  χωρών.
Η προκήρυξη για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό έχει ήδη αναρτηθεί στο portal της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς http://www.neagenia.gr, ενώ οι αιτήσεις και όλο το συνοδευτικό υλικό (βιογραφικό, φάκελος, κλπ.) θα υποβάλλονται, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013,  στην αγγλική γλώσσα, μόνο ηλεκτρονικά και μόνο στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, στη διεύθυνση: biennale2013@neagenia.gr.

Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013

Ταμείο Αγροτικής ΕπιχειρηματικότηταςΧαμηλότοκα δάνεια από το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

Χαμηλότοκα δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου θα είναι σε θέση να προσφέρει προσεχώς το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάμεσα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΕΤΕΑΝ».


Πρόκειται για εγγυημένα δάνεια, με επιτόκιο που θα είναι περίπου το μισό από το αντίστοιχο που προσφέρουν σήμερα οι εμπορικές τράπεζες, με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης των δικαιούχων στη χρηματοδότηση, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων, καθώς και την επιτάχυνση της υλοποίησης των επενδύσεων.

Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2013

Πρόγραμμα για τη Στήριξη της Νεανικής Επιχειρηματικότητας
Πρωτοποριακό και ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για τη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας

Το egg - enter.grow.go αποτελεί μια πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Eurobank και της μονάδας Corallia του ερευνητικού κέντρου «Αθηνά». Διαπιστώνοντας ποια είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια στη νεανική επιχειρηματικότητα στη χώρα μας, η οποία σφύζει από ιδέες που ωστόσο δυσκολεύονται να γίνουν πράξη, οι δύο φορείς του Προγράμματος φιλοδοξούν να ανοίξουν το δρόμο για τη δημιουργία εργαλείων τα οποία θα επιτρέψουν στους νέους να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά σχέδιά τους.

Το egg - enter.grow.go προσκαλεί νέους και νέες 18-35 ετών (πτυχιούχους ή φοιτητές πανεπιστημίου) που έχουν μια καινοτόμο επιχειρηματική ιδέα και το πάθος να την μετατρέψουν σε επιτυχημένη δραστηριότητα, να υποβάλουν υποψηφιότητα για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα μέχρι τις 26 Μαρτίου 2013.


Οι ομάδες που θα επιλεγούν θα έχουν στη διάθεσή τους για το διάστημα ενός έτους ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επιχειρηματικής επώασης, επιτάχυνσης και συνεργασίας. Σε αυτό περιλαμβάνεται μια σειρά από υποστηρικτικές δράσεις και εργαλεία, όπως είναι η συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring) από διακεκριμένα και καταξιωμένα πρόσωπα από όλο το φάσμα των κλάδων της οικονομίας και της επιστήμης, κτιριακή υποδομή με πλήρως λειτουργικούς και άρτια εξοπλισμένους συνεργατικούς γραφειακούς χώρους, υποστηρικτικές υπηρεσίες «μίας στάσης» για όλα τα καίρια θέματα εκκίνησης και λειτουργίας της κάθε συμμετέχουσας ομάδας (όπως υπηρεσίες λογιστικής και εταιρικής διαχείρισης, διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, εταιρικής ταυτότητας και επικοινωνίας, προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας και νομικής κατοχύρωσης, τεχνικής υποστήριξης πληροφορικής καθώς και οικονομικών συμβουλών και δικτύωσης με επενδυτικά σχήματα).


Επιπλέον προσφέρεται επιχειρηματική κατάρτιση μέσω ενός προκαθορισμένου τρίμηνου εντατικού προγράμματος εκπαίδευσης με πρακτικό χαρακτήρα και στόχο να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με τα απαραίτητα γνωστικά εργαλεία για την μετέπειτα σταδιοδρομία τους ως νέοι επιχειρηματίες.


Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013

Ο νέος Επενδυτικός Νόμος
Εντάσσεται η επαναλειτουργία των επιχειρήσεων στο νέο Επενδυτικό Νόμο


Αναμένεται να κατατεθεί μέσα στις επόμενες μέρες στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νέο Επενδυτικό Νόμο, ο οποίος θα επιδοτεί και την επαναλειτουργία των επιχειρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, ο νέος νόμος θα θεωρεί ως επενδυτικά σχέδια και αυτά τα οποία αφορούν την επαναλειτουργία επιχειρήσεων, χωρίς μάλιστα αυτές να αυξήσουν τη δυναμικότητά τους.

Με το νέο επενδυτικό θα δίνεται, επίσης, η δυνατότητα καταβολής του 100% της επιχορήγησης (50% σήμερα) κατά την έγκριση μίας επένδυσης και την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής, προσαυξημένης κατά 10%. Επίσης, οι αιτήσεις υπαγωγής θα είναι πλέον συνεχείς, η χρήση των φοροαπαλλαγών γίνεται εμπροσθοβαρώς και οι εταιρείες θα μπορούν να καλύπτουν την ίδια συμμετοχή και με άμεσα ρευστοποιήσιμα πάγια στοιχεία της επιχείρησής τους. 


Για τις επενδύσεις έως 50 εκατ. Ευρώ, θα παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά όλα τα είδη των ενισχύσεων (σε ρευστό, φορολογικές απαλλαγές ή χρηματοδοτική μίσθωση) το ύψος των οποίων, για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται κάθε έτος, καθορίζεται με απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.


Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013

Εκπαίδευση Οδηγών Ταξί
Εκπαίδευση οδηγών ταξί για να γίνει ασφαλέστερο και πιο ανταγωνιστικό το επάγγελμά τους

Ο ρόλος του επαγγελματικού ταξί στο ευρωπαϊκό αστικό και ημιαστικό περιβάλλον είναι κεντρικής σημασίας, καθώς το ταξί αποτελεί ένα γρήγορο και ευέλικτο μεταφορικό μέσο που διευκολύνει τις καθημερινές μετακινήσεις εκατομμυρίων πολιτών.

Ο κλάδος χαρακτηρίζεται από έντονη πολυμορφία, ενώ ο οδηγός ταξί είναι ένας επαγγελματίας που εργάζεται κάτω από δύσκολες συνθήκες και με απαιτητικό ωράριο. Στις καθημερινές τους βάρδιες οι οδηγοί ταξί έρχονται αντιμέτωποι με ιδιόμορφες καταστάσεις που σχετίζονται με θέματα όπως αυτά της ατομικής, επαγγελματικής και οδικής ασφάλειας, επείγοντα περιστατικά και θέματα εγκληματικότητας, ενώ οι ίδιοι καλούνται να ανταποκριθούν ως οδηγοί οχημάτων δημόσιας χρήσης σε θέματα όπως αυτά της ορθής συμπεριφοράς στα οδικά δίκτυα των πόλεων, αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος. 


Πρόκειται λοιπόν για ένα επάγγελμα που απαιτεί γνώσεις και δεξιότητες, ώστε αυτοί που το ασκούν να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις.

Για αυτούς τους λόγους, το ευρωπαϊκό έργο 'Taxistars' στοχεύει να καλύψει με τον καλύτερο τρόπο τις εκπαιδευτικές ανάγκες των επαγγελματιών οδηγών ταξί, προσφέροντας καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό που θα βασίζεται κυρίως στις δυνατότητες που προσφέρουν οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Ο στόχος του έργου είναι να συνεισφέρει στη βελτίωση των υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης στον χώρο του επαγγελματικού ταξί, εξασφαλίζοντας υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών από τους επαγγελματίες οδηγούς, καθώς και καλύτερα πρότυπα ασφάλειας, αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότητας για ολόκληρο τον κλάδο.


Το έργο 'Taxistars' είναι μια τριετής πρωτοβουλία που υλοποιείται από 9 εταίρους με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία σε 8 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρο και Φινλανδία).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, Leonardo da Vinci).

Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2013

Πρωτοποριακό Φεστιβάλ στην Αμαλιάδα
"Κερνάμε Ελλάδα" στην Αμαλιάδα

Το Φεστιβάλ, που διεξάγεται στις 15, 16 και 17 Φεβρουαρίου στο Κλειστό Αθλητικό Κέντρο Αμαλιάδας, πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας.
Το φεστιβάλ έχει πανευρωπαϊκή ακτινοβολία, καθώς δεκάδες δημοσιογράφοι και μέσα μαζικής ενημέρωσης θα το καλύψουν από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Την οργάνωση έχουν αναλάβει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός  Στρατηγικού Σχεδιασμού, το Επιμελητήριο Ηλείας, ο Δήμος Ηλείας και το ΙΙΕΚ ΒΕΡΓΗ,  που έχει την ευθύνη της Γαστρονομικής Παρουσίασης και των Παιδικών Εργαστηρίων.


Στόχος του Φεστιβάλ είναι η ανάδειξη και η δικτύωση των ελληνικών επιχειρήσεων με ιδιαίτερη έμφαση στην ελληνική γαστρονομία, τον αγροτουρισμό, τα δίκτυα επιχειρηματικότητας και την καινοτομία.

Το ΙΙΕΚ ΒΕΡΓΗ συνδέει την επαγγελματική κατάρτιση με τις ελληνικές επιχειρήσεις συμμετέχοντας στη διοργάνωση του μεγάλου αυτού Φεστιβάλ.


Τα τμήματα Μαγειρικής  Τέχνης του ΙΙΕΚ ΒΕΡΓΗ θα παρουσιάσουν ένα υπερθέαμα Γαστρονομίας από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας με βάση τα τοπικά Π.Ο.Π. πιστοποιημένα προϊόντα και τις παραδοσιακές συνταγές. Τα παιδικά εργαστήρια που θα λειτουργούν όλες τις ώρες έχουν επιμεληθεί τα τμήματα Παιδαγωγικών του ΙΙΕΚ ΒΕΡΓΗ με παιχνιδομαγειρέματα, μουσικές παραστάσεις, εικαστικά δρώμενα και πολλές εκπλήξεις.

Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2013

«Επιταγή Εισόδου»Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης, ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού

Ένα νέο πρόγραμμα με τίτλο «επιταγή εισόδου» που απευθύνεται σε 45.000 ανέργους αναμένεται να δημοσιευτεί στο τέλος του μήνα. Αποτελεί μέρος ενός συνολικού πακέτου δράσεων για την καταπολέμηση της ανεργίας, ενώ πρόκειται για ένα σπονδυλωτό πρόγραμμα κατάρτισης, πρακτικής εκπαίδευσης και επιδοτούμενης απασχόλησης για νέους.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι ο ΟΑΕΔ και η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων ΕΚΤ.
Ειδικότερα, η συγκεκριμένη δράση αποτελείται από μια ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων μέσω χορήγησης voucher για κατάρτιση έως 100 ώρες (οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες) σε συνδυασμό με καθοδήγηση και εκπαιδευτικό mentoring, πρακτική άσκηση-εργασιακή εμπειρία πέντε μηνών και, τέλος, επιχορήγηση των επιχειρήσεων που θα μετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας, με κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος.


Στο πρόγραμμα θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ έως 29 ετών και άνεργοι απόφοιτοι Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως 29 ετών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά προτεραιότητα το αργότερο 36 μήνες πριν από την υποβολή αίτησής τους στο πρόγραμμα.

Στους νέους που θα ενταχθούν στο σπονδυλωτό αυτό πρόγραμμα θα παρέχεται επίδομα κατάρτισης πέντε ευρώ ανά ώρα κατάρτισης, αμοιβή 460 ευρώ για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης (για αποφοίτους AEI/TEI), αμοιβή 400 ευρώ για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης (για αποφοίτους Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), ιατροφαρμακευτική κάλυψη και επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου ατυχήματος κλπ, για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.


Η δράση περιλαμβάνει κάλυψη εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος, μόνο για τις επιχειρήσεις που θα μετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας. Οι επιχειρήσεις, για να υπαχθούν στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού, ενώ θα πρέπει να δεσμευθούν να μην απολύσουν προσωπικό καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης και της επιχορήγησης.

Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2013

Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης στον Αγροτικό ΤομέαΝέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για εργαζόμενους στον αγροτικό τομέα

Ανακοινώθηκε η σχεδίαση και υλοποίηση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενός ειδικού προγράμματος ενίσχυσης της απασχόλησης σε εποχιακώς απασχολούμενους σε αγροτικές εργασίες σε ολόκληρη τη χώρα, ιδίως στις περιόδους συγκομιδής.
Σε αυτή την κατεύθυνση, είναι υπό μελέτη ειδική επιδότηση ημερομισθίων και ασφαλιστικών εισφορών σε Έλληνες, αλλά και αλλοδαπούς, που ζουν και δραστηριοποιούνται νόμιμα στη χώρα.


Βασικός στόχος των προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της ανεργίας που προωθούνται από το Υπουργείο Εργασίας είναι η στοχευμένη κατάρτιση συνοδευόμενη από υποστηρικτικές υπηρεσίες όπως η οργανωτική τεχνογνωσία, η συμβουλευτική για επιχειρηματικά σχέδια και για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, προκειμένου να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα είτε της νέας θέσης απασχόλησης είτε της νέας επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.

Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013

Προγράμματα Αγροτικής ΑνάπτυξηςΠροκήρυξη νέων επενδυτικών προγραμμάτων του Άξονα 3 του ΠΠΑ 

Ολοκληρώθηκε το στάδιο των υπογραφών για τη δεύτερη Προκήρυξη για την υλοποίηση Ιδιωτικών Επενδύσεων στο πλαίσιο των Μέτρων 311, 312 και 313 του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007–2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

Στόχος των Μέτρων είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας. Τα επενδυτικά σχέδια θα υλοποιηθούν στις περιοχές παρέμβασης του Άξονα 3 (ΟΠΑΑΧ) του ΠΑΑ.


Ειδικότερα,
-για τη «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες» (Μέτρο 311), οι επενδυτικές δαπάνες αφορούν, ενδεικτικά, στην ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς τουρισμού, βιοτεχνικών δραστηριοτήτων σε επιλεγμένους κλάδους, καθώς και στη βελτίωση της υποδομής των επιχειρήσεων με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών τους. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έχουν επαγγελματίες αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Νέοι Γεωργοί, στο πλαίσιο του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών». Το συνολικό κόστος ανά επένδυση ανέρχεται έως 600.000€ για ορισμένες υποδομές και έως 300.000€ για τις υπόλοιπες δράσεις του Μέτρου (ιδρύσεις και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων).

-για τη «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων» (Μέτρο 312), οι επενδυτικές δαπάνες αφορούν σε:

• ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμό βιοτεχνικών μονάδων, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση σε επιλεγμένους κλάδους και υποκλάδους,

• βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών τους,

• δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας.


Δικαιούχοι του Μέτρου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311), κάτοικοι ή μη των περιοχών παρέμβασης του Άξονα 3 που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων. Το συνολικό κόστος των προαναφερόμενων επενδύσεων ανέρχεται έως 300.000€, ενώ για όσες υπάγονται στην κατηγορία «Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας», το επιλέξιμο κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000€, εφόσον στο επενδυτικό σχέδιο δεν προβλέπονται δαπάνες για την προμήθεια εξοπλισμού ή την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων.

-για την «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» (Μέτρο 313), για την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα της τουριστικής υποδομής. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311), κάτοικοι ή μη των περιοχών παρέμβασης του Άξονα 3, που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα. Το συνολικό κόστος του επενδυτικού σχεδίου θα ανέρχεται στα 600.000 € για ορισμένες υποδομές, ενώ για τις υπόλοιπες δράσεις (ιδρύσεις, εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων) θα ανέρχεται μέχρι 300.000 €.

Το Κέντρο Τοπικής Ανάπτυξης Ορεινής Ηλείας «Διώνη» αναλαμβάνει υπεύθυνα την προετοιμασία, σύνταξη και υποβολή επιχειρηματικών προτάσεων στα ανωτέρω Επενδυτικά Προγράμματα.

Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013

Πρόσβαση σε Επιστημονικά Άρθρα και ΒιβλίαΑνοικτή πρόσβαση σε επιστημονικά άρθρα και βιβλία από το νέο διαδικτυακό περιβάλλον ΕΚΤ e-publishing

To Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) ανακοινώνει τη λειτουργία του νέου διαδικτυακού περιβάλλοντος ΕΚΤ e-Publishing, ενός δυναμικού τόπου που φιλοξενεί τις ηλεκτρονικές εκδόσεις του ΕΚΤ, παρέχοντας ανοικτή πρόσβαση σε έγκριτα άρθρα ελληνικών επιστημονικών περιοδικών, καθώς και σε βιβλία και πρακτικά συνεδρίων από ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών περιοχών.


Οι ηλεκτρονικές εκδόσεις του ΕΚΤ είναι αποτέλεσμα επιτυχημένων συνεργασιών του φορέα με Έλληνες επιστημονικούς εκδότες, διεθνούς κύρους, στις Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές και Θετικές Επιστήμες.
Με στόχο την προώθηση της γνώσης, την ανοικτή διάθεση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και τη διεθνοποίηση της ελληνικής επιστημονικής παραγωγής, ο δικτυακός τόπος e-Publishing συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο περιβάλλον τις ηλεκτρονικές εκδόσεις του ΕΚΤ και τις διαθέτει ανοικτά στο κοινό μέσα από προηγμένα συστήματα που αντλούν αυτόματα το περιεχόμενο των εκδόσεων, επιτρέπουν την εξειδικευμένη αναζήτηση στο υλικό αυτό και προσφέρουν μια ευχάριστη εμπειρία πλοήγησης.

Οι αναγνώστες μπορούν να πλοηγηθούν σε ευρετήριο περίπου 920 συγγραφέων ή να αναζητήσουν το υλικό που τους ενδιαφέρει, επιλέγοντας από ένα πλούσιο κατάλογο επιστημονικών άρθρων και βιβλίων σε 37 επιστημονικά πεδία, από τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (π.χ. Ιστορία, Αρχαιολογία) μέχρι τις Φυσικές και Γεωργικές Επιστήμες (π.χ. Θαλάσσια Βιολογία και Γεωεπιστήμες). Οι αναγνώστες έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν online το δημοσίευμα που τους ενδιαφέρει σε πολλαπλές μορφές (αρχείο, φυλλομέτρηση, online έκδοση κ.λπ.).Το υλικό αυτό εμπλουτίζεται συνεχώς, καθώς το ΕΚΤ επεκτείνει το δίκτυο συνεργασιών του με επιστημονικούς εκδότες που επιθυμούν τη μετάβαση της έκδοσης τους σε διαδικτυακό περιβάλλον λειτουργίας και την οργάνωση της εκδοτικής διαδικασίας και παρουσίαση της έκδοσης, σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και τάσεις.