Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 9 Συντονιστές Ομάδων


Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νεολαίας της Ελληνικής Προεδρίας   (European Youth Conference) Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014

Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς πρόκειται να διοργανώσει, στο πλαίσιο της  επερχόμενης Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  Διάσκεψη Νεολαίας στη Θεσσαλονίκη (10 - 12 Μαρτίου 2014). Στη Διάσκεψη θα συμμετέχουν περίπου 260 άτομα, εκπρόσωποι οργανώσεων νεολαίας και κυβερνητικοί παράγοντες, από όλα τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ, υποψήφιες προς ένταξη χώρες αλλά και χώρες της Ε.Ζ.Ε.Σ., καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας.
Κοινή Θεματική Προτεραιότητα  για την τρέχουσα Τριάδα των Προεδριών (Ιρλανδία, Λιθουανία, Ελλάδα), από 1 Ιανουαρίου 2013 – 31 Ιουνίου 2014 είναι η Κοινωνική Ένταξη των Νέων.


Κατά τη διάρκεια του α΄ εξαμήνου  του 2014, η Ελλάδα  έχει θέσει ως προτεραιότητα τον «Πολιτισμό και την Επιχειρηματικότητα»  με  στόχο:
 • Tην ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος των νέων και την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, δίνοντας έμφαση στη δημιουργία «πράσινων θέσεων εργασίας» και νέων ευκαιριών απασχόλησης  για τους νέους στον τομέα του πολιτισμού προωθώντας την κοινωνική τους ένταξη.
 • Την καλύτερη πρόσβαση των νέων, ιδιαίτερα των απομακρυσμένων περιοχών, στις νέες τεχνολογίες προκειμένου να ενισχυθούν οι δεξιότητές τους και να προσελκύσει το ενδιαφέρον τους στον τομέα του πολιτισμού.
 • Την ενίσχυση της δημιουργικότητας και της επιχειρηματικότητας των νέων  μέσω των κοινωνικο-μορφωτικών δραστηριοτήτων (youth work) και της ανταλλαγής καλών πρακτικών.

Ρόλος και προφίλ Συντονιστή
Ο ρόλος του συντονιστή προϋποθέτει άτομα με σημαντικό έργο στον τομέα Νεολαίας και  ειδικότερα στα επί μέρους θέματα της Διάσκεψης. Απαιτείται εμπειρία συναφή με τα θέματα των workshops που θα αναλάβει να συντονίσει, υψηλά ηγετικά προσόντα, οργανωτική και επικοινωνιακή δεξιότητα καθώς και ικανότητα διαχείρισης καταστάσεων σε παρόμοιες δράσεις.


Ειδικότερα, οι συντονιστές απαιτείται να έχουν εμπειρία σε:
 1. Διαπολιτισμικό περιβάλλον εργασίας
 2. Συμμετοχικές τεχνικές και μεθόδους εργασίας
 3. Δράσεις ομάδων που αποτελούνται από συμμετέχοντες με διαφορετικό υπόβαθρο γνώσεων και εμπειρίας στον τομέα Νεολαίας
 4. Παρουσίαση αποτελεσμάτων ομάδων εργασίας (παραγωγή υλικού για θέματα ενδιαφέροντος, σύνταξη και περίληψη προτάσεων κ.λ.π.)
 5. Δράσεις διαρθρωμένου διαλόγου και καλή γνώση της διαδικασίας
 6. Θέματα κοινωνικής ένταξης και πολιτικών ένταξης των νέων

Απαιτούμενες ικανότητες:
 • Ικανότητα οργάνωσης και λειτουργίας ομάδας καθώς και τήρησης χρονοδιαγράμματος
 • Ικανότητα συνολικής αντίληψης των υπό συζήτηση θεμάτων
 • Ικανότητα διαχείρισης καταστάσεων σε πολυπληθείς και πολυπολιτισμικές ομάδες
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
 • Πνεύμα πρωτοβουλιών, ευελιξίας και δημιουργικότητας
 • Ικανότητα για διαμόρφωση ξεκάθαρων στόχων και προτεραιοτήτων
 • Συνεργασία με τους υπόλοιπους συντονιστές και με τους διοργανωτές της Διάσκεψης
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας
 • Άριστη  γνώση της αγγλικής γλώσσας (προφορικός λόγος και γραπτή επικοινωνία). Θα συνεκτιμηθεί η γνώση άλλων γλωσσών.
 • Χρήσης Νέων Τεχνολογιών.

Τονίζεται ότι οι συντονιστές πρέπει να συμμετέχουν εκτός της διοργάνωσης και στις δύο προπαρασκευαστικές συναντήσεις (30-31 Ιανουαρίου 2014 και 9.3.2014).
Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς καλύπτει το κόστος της διαμονής, διατροφής και μετακίνησης.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν αίτηση στο mail: b.dokou@neagenia.gr   έως και  5 Δεκεμβρίου 2013. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου