Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013

«Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»


Δάνεια με ευνοϊκούς όρους από την «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»

Χρηματοδότηση για κεφάλαιο κίνησης και χρηματοδότηση επενδύσεων από μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλης της χώρας προβλέπει το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του Υπουργείου Ανάπτυξης που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι οι υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όλων των οικονομικών κλάδων. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερες (ο έλεγχος γίνεται κατά την εκταμίευση του δανείου) και εάν είχαν λάβει προηγούμενο δάνειο από το ΕΤΕΑΝ (ή ΤΕΜΠΜΕ), αυτό δεν θα πρέπει να εμφανίζει ασυνέπεια.
Τα δάνεια που θα χορηγηθούν από τη δράση "Επιχειρηματική Επανεκκίνηση" έχουν ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, καθώς το 50% των κεφαλαίων που εισφέρει το ΕΤΕΑΝ θα είναι άτοκα. Έτσι το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 50% του κατά περίπτωση ισχύοντος επιτοκίου τραπεζικού δανεισμού της επιχειρήσεως.


Παρέχονται δύο είδη δανείων: 
  • Δάνεια κεφαλαίου κινήσεως: ανέρχονται από 10.000 έως 300.000€ ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης και η διάρκεια αποπληρωμής τους δεν θα υπερβαίνει τους 48 μήνες. 
  • Επενδυτικά δάνεια: διαμορφώνονται από 10.000 έως 800.000€ με διάρκεια 5-12 έτη και δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη, ανάλογα με το χρόνο υλοποίησης της επένδυσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου