Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2013

ICT4GROWTHΕνίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων Ανάπτυξης - Παροχής Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας

Βασικός σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Σημαντική καινοτομία της δράσης ICT4GROWTH είναι ότι  το τελικό ποσό της χορηγούμενης ενίσχυσης θα συνδέεται με ποσοτικούς στόχους, όπως η αύξηση της απασχόλησης και η εξαγωγική δραστηριότητα. 

Η υλοποίηση των επενδύσεων θα γίνεται σε δύο διακριτές φάσεις: η πρώτη φάση των επενδύσεων θα αφορά την υποστήριξη της Έρευνας, του Σχεδιασμού και της Ανάπτυξης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (R&D stage), η δεύτερη φάση την υποστήριξη της εμπορικής διάθεσης των νέων προϊόντων/υπηρεσιών (commercialization stage). 


Ενδεικτικές θεματικές της παρούσας δράσης είναι οι εξής:
·        Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη
·        Γεωργία, Αλιεία και Τρόφιμα
·        Τουρισμός, Πολιτισμός και Ψυχαγωγία
·        Υγεία και Πρόνοια
·        Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
·        Μεταφορές
·        Νέα παγκόσμια αγορά του Internet

Οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της δράσης ICT4GROWTH θα πρέπει να αξιοποιούν νέες τεχνολογίες αιχμής, διαφορετικά μέσα και κατά το δυνατόν περισσότερους τρόπους διάθεσης.
Επιλέξιμοι φορείς στην παρούσα δράση είναι μεμονωμένες, υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή συμπράξεις αυτών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής και μεγέθους επιχείρησης.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 18η Φεβρουαρίου 2013 και των εγκρίσεων η 17η Μαΐου 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου