Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013

Πρόσκληση για το «Μέτρο 133»Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ''Μέτρο 133: Ενημέρωση-προώθηση των προϊόντων στο πλαίσιο συστημάτων για την ποιότητα των τροφίμων'' από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο Μέτρο 133 του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ).
Σκοπός του Μέτρου είναι η παροχή στήριξης σε ομάδες παραγωγών που παράγουν προϊόντα ποιότητας, προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση, με στόχους (α) την ενημέρωση των καταναλωτών σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα και τις προδιαγραφές των προϊόντων, και (β) την προώθηση των προϊόντων αυτών.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Μέτρο έχουν ομάδες παραγωγών γεωργικών προϊόντων, οποιασδήποτε νομικής μορφής, που απαρτίζονται αποκλειστικά από δικαιούχους του Μέτρου 132 του ΠΑΑ «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων». Επαγγελματικές ή/και διεπαγγελματικές οργανώσεις, που αντιπροσωπεύουν έναν ή περισσότερους τομείς, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως ομάδες παραγωγών.


Στα πλαίσια του Μέτρου ενισχύονται επιχειρησιακά σχέδια δράσης μέγιστης διάρκειας τριών (3) ετών, που περιλαμβάνουν επιλέξιμες δράσεις ενημέρωσης, προώθησης και διαφήμισης ενός συγκεκριμένου προϊόντος ποιότητας στην εσωτερική αγορά. 

Η δημόσια δαπάνη, που χορηγείται ως ενίσχυση στους δικαιούχους, ανέρχεται στο 70% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών και η ιδιωτική συμμετοχή των δικαιούχων στο 30%. Το μέγιστο ποσό επιλέξιμου προϋπολογισμού, ανά δικαιούχο ομάδα παραγωγών, ανέρχεται σε 100.000 € και η αντίστοιχη δημόσια δαπάνη σε 70.000 €. Ο Φ.Π.Α. δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη.
Ειδικά για τα επιχειρησιακά σχέδια που θα υποβληθούν με την παρούσα 2η Πρόσκληση, η διάρκειά τους πρέπει να είναι τέτοια ώστε η αποπληρωμή τους να πραγματοποιηθεί έως το τέλος του έτους 2015.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης – φακέλων υποψηφιότητας ξεκινάει από τις 2 Ιανουαρίου 2013 και θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 18 Φεβρουαρίου 2013.

Το Κέντρο Τοπικής Ανάπτυξης Ορεινής Ηλείας «Διώνη» αναλαμβάνει υπεύθυνα την προετοιμασία, σύνταξη και υποβολή επιχειρηματικών προτάσεων στο ανωτέρω Μέτρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου