Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013

Γυναικεία ΕπιχειρηματικότηταΝέο πρόγραμμα για τη στήριξη της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας από 18-64  ετών

Το νέο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας» συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» και στοχεύει στην τόνωση της απασχόλησης µέσω της δηµιουργίας πρόσθετων δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας των απειλούµενων από την ανεργία γυναικών, των ανέργων - αιτούντων εργασία και των ανενεργών γυναικών.
Η ηµεροµηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 1/03/2013 µε καταληκτική ηµεροµηνία στις 29/03/2013.  

Στο πλαίσιο αυτό ενισχύονται οι παρακάτω δύο Υποδράσεις:
ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ 1
Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας για γυναίκες 18-35 ετών.
ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ 2
Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας για γυναίκες 36-64 ετών.
Επιλέξιµες δαπάνες των επιχειρηµατικών σχεδίων στο πλαίσιο του προγράµµατος είναι οι ακόλουθες:
  • Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασµοί ∆ΕΚΟ, δαπάνες ίδρυσης, δαπάνες παροχής υπηρεσιών νοµικής και λογιστικής υποστήριξης, έξοδα προβολής κλπ.).
  • Ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηµατία (στον κύριο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης).
  • ∆απάνη παροχής υπηρεσιών συµβούλου για την σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηµατικού σχεδίου.
  • ∆απάνες για την παροχή υπηρεσιών mentoring/coaching από συµβούλους µε σκοπό την υποστήριξη των ωφελούµενων στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικής ιδέας και την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου για διάστηµα έξι (6) µηνών από την έναρξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
  • ∆απάνες κατάρτισης του δικαιούχου επιχειρηµατία ή/και του νεοπροσλαµβανόµενου (ανέργου/άνεργης ή απειλούµενου/-ης από ανεργία) σε πιστοποιηµένο φορέα επαγγελµατικής κατάρτισης.
  • Ετήσιο µισθολογικό κόστος (συµπεριλαµβανοµένων των ασφαλιστικών εισφορών) που θα προκύψει από τη δηµιουργία νέας θέσης εργασίας.

Κ.Α.Δ. που ωφελούνται: Όλοι

Το Κέντρο Τοπικής Ανάπτυξης Ορεινής Ηλείας «Διώνη» αναλαμβάνει υπεύθυνα την προετοιμασία, σύνταξη και υποβολή επιχειρηματικών προτάσεων στο ανωτέρω Πρόγραμμα  Επιδότησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου