Πέμπτη 1 Αυγούστου 2013

Μεταπτυχιακές σπουδές φαρμακευτικής


Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής  
του Πανεπιστημίου Πατρών

Το Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών αποφάσισε την προκήρυξη 37 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, στα πλαίσια λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014, το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις κατευθύνσεις:
-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΥΣΙΩΝ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ 
-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
-ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ – ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING 

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των AEI, εσωτερικού ή του εξωτερικού, καθώς και απόφοιτοι των TEI. Οι πτυχιούχοι του εξωτερικού πρέπει οπωσδήποτε να έχουν αναγνώριση των τίτλων σπουδών τους από το ΔΟΑΤΑΠ. Επιτρέπεται να υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή και επί πτυχίω φοιτητές με την προϋπόθεση ότι εφόσον γίνουν δεκτοί στο ΠΜΣ θα καταθέσουν επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου στην Γραμματεία του Τμήματος εντός αποκλειστικής προθεσμίας δυο (2) μηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής.


Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών (ΜΦ) γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ), μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, με συνεκτίμηση των στοιχείων που προκύπτουν από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Προηγείται συνέντευξη των υποψηφίων, ενώπιον της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ), στις 23 και 24-9-2013  και για την οποία θα ενημερωθούν.
Οι πτυχιούχοι AEI, θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών τους τρία (3) τουλάχιστον από τα ακόλουθα μαθήματα, σε επίπεδο διδασκόμενης ύλης ίδιο με εκείνο που αναφέρεται στον οδηγό προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής: Γενική ή/και Ανόργανη Χημεία, Οργανική Χημεία, Φυσικοχημεία, Αναλυτική Χημεία, Βιοχημεία και Βιολογία. Όσοι από τους υποψήφιους AEI, υπολείπονται των απαραίτητων προϋποθέσεων για τα παραπάνω μαθήματα, δύνανται να εξεταστούν γραπτώς σε αυτά.
Τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξετασθούν οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλωθούν στη Γραμματεία του Τμήματος ταυτόχρονα με την υποβολή των δικαιολογητικών σε έντυπο που θα τους χορηγηθεί.
Οι απόφοιτοι των TEI, για να γίνουν δεκτοί για συνέντευξη από την ΣΕ θα εξεταστούν γραπτώς σε 3 από τα παρακάτω μαθήματα: Γενική ή/και Ανόργανη Χημεία, Οργανική Χημεία, Φυσικοχημεία, Αναλυτική Χημεία, Βιοχημεία και Βιολογία.
Οι ως άνω εξετάσεις θα διεξαχθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στο Τμήμα Φαρμακευτικής μέχρι 6-9-2013.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (χορηγείται και από τη Γραμματεία του Τμήματος)
2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
3. Βιογραφικό σημείωμα σε 6 αντίγραφα
4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
5. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου
6. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων (αν υπάρχουν)
7. Αποδεικτικό(α) Ξένης Γλώσσας
8. Τέσσερις (4) Φωτογραφίες
9. Δυο (2) συστατικές επιστολές
10. Απόφαση ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ (μόνον για τους τίτλους της αλλοδαπής)
11. Φωτοτυπία του προπτυχιακού οδηγού σπουδών όπου θα φαίνεται η ύλη των ακόλουθων μαθημάτων: Γενική ή/και Ανόργανη Χημεία, Οργανική Χημεία, Φυσικοχημεία, Αναλυτική Χημεία, Βιοχημεία και Βιολογία. (Μόνο για τους πτυχιούχους AEI, εξαιρούνται οι πτυχιούχοι Τμημάτων Χημείας, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Ιατρικής και Χημικών Μηχανικών). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου