Τρίτη 20 Αυγούστου 2013

«Διμερής Ε & Τ Συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ 2013-2015»


Επιδοτήσεις έως και 100% για συμπράξεις με επιχειρήσεις του Ισραήλ

Χρηματοδοτήσεις έως 400.000 ευρώ σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και ερευνητικούς φορείς από όλους τους κλάδους που επιθυμούν να επενδύσουν σε καινοτόμα έργα και προϊόντα σε συνεργασία με αντίστοιχες εταιρείες από το Ισραήλ προσφέρει το πρόγραμμα «Διμερής Ε & Τ Συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ 2013-2015».   
Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο της σύσφιξης των οικονομικών και εκπαιδευτικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και η περίοδος υποβολής προτάσεων εκπνέει στις 14 Οκτωβρίου 2010. Παρέχει επιδοτήσεις που ξεκινούν από 25% και μπορούν να φτάσουν και το 100% του προϋπολογισμού του προτεινόμενου έργου, καλύπτοντας δαπάνες που συνδέουν  το τελικό προϊόν με την έρευνα που απαιτείται για να υλοποιηθεί.

Σε κάθε πρόταση θα πρέπει να συμμετέχει μία τουλάχιστον επιχείρηση από ελληνικής πλευράς  η οποία, ανάλογα με τις ανάγκες και τη φύση του έργου, μπορεί να συνεργαστεί με άλλες επιχειρήσεις της συνεργαζόμενης χώρας (Ισραήλ).


Από ελληνικής πλευράς οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου με ποσοστό κατ’ ελάχιστον 30%. Μπορούν να ενταχθούν και συμπράξεις ελληνικών επιχειρήσεων μεταξύ τους ή/και με Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς φορείς της χώρας (Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Εργαστήρια αυτών). Η συμμετοχή ερευνητικών φορέων δεν είναι προαπαιτούμενη, ωστόσο προτεραιότητα θα δοθεί σε έργα στα οποία υπάρχει συνεργασία με Ερευνητικούς ή/και Τεχνολογικούς φορείς.

Επίσης,
●Η μέγιστη δημόσια δαπάνη που μπορεί να εγκριθεί για κάθε έργο δεν θα υπερβαίνει  τις 400.000 ευρώ.
●Η διάρκεια των προτεινόμενων έργων δεν θα  πρέπει να υπερβαίνει τα δύο χρόνια και σε καμία περίπτωση την 30/9/2015. 
●Δεν θα χρηματοδοτούνται προτάσεις που ήδη χρηματοδοτούνται από άλλες δημόσιες πηγές.


Οι προτάσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου στην αγγλική γλώσσα.
Στις επιλέξιμες δραστηριότητες περιλαμβάνονται:

Α) Δράσεις Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) και Πειραματικής Ανάπτυξης/Επίδειξης.

Β) Μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας, κυρίως για προετοιμασία δράσεων πειραματικής ανάπτυξης.

Γ) Κατοχύρωση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Δ) Δράσεις προβολής, δικτύωσης, διάχυσης, συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια, εκθέσεις, καθώς και διοργάνωσης σεμιναρίων, συνεδρίων, διασκέψεων, συναντήσεων, εργαστηρίων (σε εθνικό και διεθνές επίπεδο) σε θέματα που συνδέονται με τα έργα. 

Ε) Ανταλλαγή επιστημονικού προσωπικού, ερευνητικών αποτελεσμάτων, καθώς και επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου