Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013

Δωρεάν δράσεις για την ενίσχυση του ρόλου της καινοτομίας και των μορφών συνεργασίας


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων επιχειρήσεων από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Δράσεις για την ενίσχυση του ρόλου της καινοτομίας και των μορφών συνεργασίας στις μικρές επιχειρήσεις» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», η οποία συγχρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ), προσκαλεί τις επιχειρήσεις να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για υποστήριξη συγκρότησης συνεργατικών σχηματισμών (δίκτυα επιχειρήσεων, συστάδες επιχειρήσεων κ.ά).
Οι συνεργατικοί σχηματισμοί αποτελούν ένα σύνολο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων ή/και φορέων μέσω άτυπων ή τυπικών σχέσεων, οι οποίοι επιδιώκουν ένα κοινό σκοπό (π.χ. ενίσχυση του δικτύου προβολής και προώθησης προϊόντων, βελτίωση εφοδιαστικής αλυσίδας, τεχνολογική ανάπτυξη, μεταφορά τεχνολογίας, ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, ανταλλαγή τεχνογνωσίας κ.ά.). Οι συνεργατικοί αυτοί σχηματισμοί μπορεί να λάβουν την μορφή ενός δικτύου επιχειρήσεων, μίας συστάδας επιχειρήσεων (cluster) ή άλλων εναλλακτικών μορφών συνεργασίας.


Σε αυτό το πλαίσιο, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ προτίθεται να υποστηρίξει ομάδες επιχειρήσεων που επιθυμούν να συστήσουν συνεργατικούς σχηματισμούς, μέσα από την δωρεάν εκπόνηση σχεδίου δράσης (action plan).
Ενδεικτικά, το σχέδιο δράσης για τη συγκρότηση ενός συνεργατικού σχηματισμού μπορεί να περιλαμβάνει:
  • Αναγνώριση ταυτότητας του συνεργατικού σχηματισμού,
  • Προσδιορισμό δυνατοτήτων και πεδίων συνεργασίας (π.χ. περιορισμός κόστους, ανάπτυξης νέων κοινών δραστηριοτήτων),
  • Αναγνώριση τάσεων και τυχόν περιορισμών καθώς και διαμόρφωση προτεινόμενων λύσεων,
  • Oργανωτικό σχεδιασμό, με αναφορά στην εξειδίκευση και την ανάλυση των προτάσεων προς εφαρμογή,
  • Διαμόρφωση οδικού χάρτη ενεργειών προετοιμασίας για την διεύρυνση ή/και εμβάθυνση καινοτομικών συνεργατικών δραστηριοτήτων,
  • Σχεδιασμό και υποστήριξη ενεργειών πολύπλευρης υποστήριξης της καινοτομίας μέσα από συναντήσεις ενίσχυσης δεξιοτήτων των εμπλεκόμενων σε στοχευμένα αντικείμενα, βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογικής προσέγγισης, με αναφορά στις ανάγκες που θα προκύψουν σε κάθε περίπτωση.

Η υποστήριξη των συνεργατικών σχηματισμών μπορεί να επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία τεχνολογίας και τεχνολογικών εξελίξεων, οργανωτικής καινοτομίας και μετασχηματισμού, εφαρμογής νέων προτύπων και πρακτικών ή σχεδιασμό νέων εργαλείων μέσω της ενίσχυσης διαδικασιών επιμόρφωσης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής επιχειρήσεων
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν ομάδες επιχειρήσεων (αποτελούμενες κατ’ ελάχιστον από τρεις (3) επιχειρήσεις) από όλη την ελληνική επικράτεια που δραστηριοποιούνται κατά προτίμηση σε κλάδους και επαγγέλματα του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα της οικονομίας, όπως εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ.
Η κάθε μεμονωμένη επιχείρηση που θα συμμετέχει στην ομάδα θα πρέπει να λειτουργεί είτε με τη νομική μορφή της ατομικής επιχείρησης είτε με τη νομική μορφή της Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε. και δεν δραστηριοποιούνται μέσω σύμβασης δικαιόχρησης (franchising). Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά (π.χ. έναρξη δραστηριότητας) εφόσον ζητηθεί.

Η επιλογή των ομάδων των επιχειρήσεων που θα υποστηριχθούν θα πραγματοποιηθεί με βάση τα εξής κριτήρια επιλογής: 1) βαθμός ωριμότητας της πρότασης, 2) η κρίσιμη μάζα (σύνθεση και συμπληρωματικότητα) των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν, 3) το επίπεδο λειτουργικής διασύνδεσης και τυχόν υφιστάμενες ενέργειες συνεργασίας ανάμεσα στις επιχειρήσεις και 4) η εφικτότητα της προτεινόμενης παρέμβασης.
Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται μέχρι 18.12.2013.    
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να ωφεληθούν από τις παραπάνω δωρεάν υπηρεσίες του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν αίτηση συμμετοχής. Για περισσότερες πληροφορίες: «Διώνη» (email: ldcdioni@otenet.gr, τηλ. 26240-41503). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου