Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013

Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»


Ώθηση για την ευρωπαϊκή έρευνα και τους επιχειρηματίες

Οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSCA), που χρηματοδοτούν υποτροφίες έρευνας, καθώς και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), θα χρηματοδοτηθούν με σημαντικά περισσότερα κονδύλια στο πλαίσιο του νέου προϋπολογισμού για το πρόγραμμα της Ε.Ε. «Ορίζοντας 2020» για την έρευνα και την καινοτομία.
Ο νέος προϋπολογισμός θα υποστηρίξει περισσότερους από    65.000 ερευνητές, εκ των οποίων το 40% θα είναι υποψήφιοι διδάκτορες. Τα κονδύλια θα ενισχύσουν το δυναμικό έρευνας και καινοτομίας της Ε.Ε. και θα συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη.


Η αύξηση του προϋπολογισμού επιβεβαιώνει τη σημασία των δράσεων MSCA, οι οποίες θα καταρτίσουν την επόμενη γενιά ερευνητών στην Ευρώπη. Οι δράσεις MSCA θα υποστηρίξουν ερευνητές σε όλα τα στάδια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους. Θα είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση ερευνητές από όλους τους επιστημονικούς τομείς, από την υγειονομική περίθαλψη μέχρι τη θεωρητική έρευνα. 
Οι δράσεις MSCA θα υποστηρίξουν επίσης τη διεξαγωγή βιομηχανικών διδακτορικών διατριβών, οι οποίες συνδυάζουν την ακαδημαϊκή έρευνα με την εργασία σε επιχειρήσεις, καθώς και άλλες καινοτόμες μεθόδους κατάρτισης που ενισχύουν την απασχολησιμότητα και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας.


Το EIT θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στη δημιουργία μιας δυναμικής και καινοτόμου ανάπτυξης στην Ευρώπη, γεφυρώνοντας την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την έρευνα και τις επιχειρήσεις και υποστηρίζοντας τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και την ειδικευμένη μεταπτυχιακή κατάρτιση. Το ΕΙΤ λειτουργεί μέσω Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ), μια πρωτοποριακή μέθοδος διασυνοριακών συμπράξεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. 
Παράλληλα με τις τρεις υφιστάμενες ΚΓΚ για το κλίμα, τις ΤΠΕ και την ενέργεια, το ΕΙΤ θα δρομολογήσει πέντε νέες ΚΓΚ την περίοδο 2014-2020 στους τομείς της υγιούς διαβίωσης και της ενεργού γήρανσης (2014), των πρώτων υλών (2014), των τροφίμων για το μέλλον (2016), της μεταποίησης προστιθέμενης αξίας (2016) και της αστικής κινητικότητας (2018).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου