Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014

Πρόγραμμα INTERREG ΕΥΡΩΠΗ


Έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης

Αυτήν την περίοδο διαμορφώνεται το πρόγραμμα ΙNTERREG ΕΥΡΩΠΗ, το διαπεριφερειακό πρόγραμμα συνεργασίας για την περίοδο 2014-2020. Το πρόγραμμα παρέχει στις περιφέρειες της ΕΕ στήριξη για την αποτελεσματικότερη ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων και ορθών πρακτικών σχετικά με τη χάραξη και την υλοποίηση περιφερειακών πολιτικών. Το ΙNTERREG ΕΥΡΩΠΗ εστιάζει ιδιαίτερα στα προγράμματα των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την ανάπτυξη και την απασχόληση και, κατά περίπτωση, για την Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (ΕΕΣ).

Για να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και οι απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών, τα κράτη που συμμετέχουν στο INTERREG ΕΥΡΩΠΗ ξεκίνησαν δημόσια διαβούλευση η οποία απευθύνεται στις τοπικές περιφερειακές και εθνικές αρχές, σε οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους αλλά και σε φορείς που εκπροσωπούν διάφορα συμφέροντα, σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών οργανώσεων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, κλπ. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα χρησιμεύσουν στην καλύτερη διαμόρφωση του μελλοντικού προγράμματος και στην εξασφάλιση της σωστής εφαρμογής του.


Η διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 10 Ιανουαρίου έως τις 21 Μαρτίου 2014.
Το πρόγραμμα INTERREG ΕΥΡΩΠΗ θα επικεντρώνεται σε τέσσερις θεματικούς στόχους:
  • Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
  • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ
  • Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
  • Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων

Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτεί τη συνεργασία  για  έργα που αφορούν τους τέσσερις επιδιωκόμενους θεματικούς στόχους.  


Πηγή: http://cor.europa.eu/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου