Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013

Cluster (Σύμπλεγμα)


Ορισμός και είδη clusters

Ένα σύμπλεγμα (cluster) είναι μια ομάδα εταιρειών και ιδρυμάτων που συστεγάζονται σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή και συνδέονται αλληλοεξαρτώμενες με την παροχή ομάδων προϊόντων ή / και υπηρεσιών.
Λόγω της εγγύτητάς τους (τόσο από την άποψη της γεωγραφίας όσο και δραστηριοτήτων) τα μέλη των clusters καθοδηγούνται από διάφορους εξωγενείς παράγοντες σε σχέση με τη θέση τους. Αυτοί οι εξωγενείς παράγοντες περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την πρόσβαση σε εξειδικευμένες αγορές εργασίας και προμηθευτών, τη μεταφορά γνώσεων, την πίεση για να επιτευχθεί μεγαλύτερη οικονομική απόδοση ώστε να αντιμετωπιστεί η αύξηση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και τη συνεχή μάθηση, χάρη σε μια στενή αλληλεπίδραση μεταξύ των πελατών και των εξειδικευμένων προμηθευτών.
Κατά συνέπεια, ένα cluster είναι μια γεωγραφική συγκέντρωση των διασυνδεδεμένων επιχειρήσεων, των προμηθευτών και των συναφών οργανισμών σε ένα συγκεκριμένο τομέα.    


Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι cluster:

• Το cluster ομαδικών αγορών (group purchasing cluster) επιτρέπει στους φορείς σε μια περιοχή να συνεταιριστούν, εγκαίρως ή περιοδικά, επίσημα ή ανεπίσημα, με ή χωρίς κάποιον επικεφαλής, προκειμένου να κάνουν οικονομίες κλίμακας: ομαδικές παραγγελίες του εξοπλισμού, ομαδική αγορά υπηρεσιών, ανταλλαγή εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού.  

• Το cluster προστιθέμενης αξίας (value chain cluster), που ονομάζεται επίσης κάθετο σύμπλεγμα, κατά το οποίο μια αλυσίδα αναδόχου (-ων) - προμηθευτών - υπεργολάβων, καθοδηγούμενη από επικεφαλής, συγκεντρώνει μαζί όλες τις δεξιότητες και την τεχνογνωσία. Βασίζεται στην υψηλότερη απόδοση της επιχείρησης ώστε να αντιμετωπίσει τα μη μέλη του cluster.   


• Το cluster σήματος (Label cluster): Οι ενδιαφερόμενοι φορείς της ίδιας περιοχής αποφασίζουν να τεθούν υπό ένα σήμα ή ένα ίδιο πιστοποιητικό. Βασίζεται στην ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών κατά την εφαρμογή του σήματος και στην επικοινωνία μεταξύ των μελών του cluster. Το cluster θα πρέπει να καθοδηγείται από ένα εσωτερικό ή εξωτερικό φορέα.   

• To «εδαφικό» cluster (“territorial” cluster): Εκτός από την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, εμπλέκει τα ενδιαφερόμενα μέρη στη διαχείριση της περιοχής.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου