Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2013

«Διμερής Ερευνητική και Τεχνολογική Συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ 2013-2015»


Προκήρυξη για ερευνητικές και τεχνολογικές συνεργασίες Ελλήνων επιχειρηματιών με το Ισραήλ

Προκήρυξη για «Διμερή Ερευνητική και Τεχνολογική Συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ 2013-2015», με προϋπολογισμό 5 εκατ. ευρώ για κάθε χώρα και δυνατότητα επέκτασης έως τα 10 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα, δημοσίευσε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 14η Οκτωβρίου 2013.

Η ΓΓΕΤ καλεί τις ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τους λοιπούς ερευνητικούς φορείς να υποβάλλουν προτάσεις σε συνεργασία με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς του Ισραήλ, με στόχο την από κοινού εκτέλεση έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης μεγάλης κλίμακας.
Η μέγιστη δαπάνη ανά έργο δεν θα υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ από την πλευρά της Ελλάδας, ενώ δεν έχει οριστεί ακόμη αντίστοιχος περιορισμός και από την πλευρά του Ισραήλ. Επιπλέον, η χρονική διάρκεια υλοποίησης των προτεινόμενων έργων δε θα υπερβαίνει τα δύο έτη.


Δικαίωμα υποβολής για την παρούσα δράση έχουν οι μεμονωμένες ελληνικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους με έδρα την Ελλάδα, καθώς και συμπράξεις επιχειρήσεων μεταξύ τους ή και με ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς της χώρας. Η συμμετοχή ερευνητικών φορέων δεν είναι προαπαιτούμενη, ωστόσο προτεραιότητα θα δοθεί σε έργα στα οποία συνεργάζονται επιχειρήσεις και ερευνητικοί οργανισμοί.

Για την υποβολή πρότασης είναι απαραίτητη η συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες θα συνεργαστούν με επιχειρήσεις και φορείς του Ισραήλ. Για τους φορείς που αναζητούν εταίρους στο Ισραήλ για την από κοινού υποβολή πρότασης, έχει δημιουργηθεί ειδικός μηχανισμός υποστήριξης και ανεύρεσης εταίρων μέσω δικτύων και φορέων με τους οποίους συνεργάζεται η ΓΓΕΤ.
Τα προτεινόμενα έργα πρέπει να αποφέρουν προφανές όφελος στις δύο χώρες και στους συμμετέχοντες των συμπράξεων, αλλά και γενικότερα οφέλη στην ελληνική οικονομία.


Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό για την υποβολή καινοτόμων προτάσεων σε όλα τα θεματικά επιστημονικά πεδία και χωρίς περιορισμούς. Επιλέξιμες δραστηριότητες προς χρηματοδότηση για υλοποίηση αναπτυξιακών έργων μεγάλης κλίμακας είναι μεταξύ άλλων Δράσεις Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, οι οποίες στοχεύουν σε εξέλιξη υπάρχουσας τεχνογνωσίας ή σε πειραματική ανάπτυξη εμπορικά αξιοποιήσιμων νέων τεχνολογιών, Μελέτες Τεχνικής Σκοπιμότητας, Κατοχύρωση Δικαιωμάτων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Δράσεις προβολής, δικτύωσης και διάχυσης για θέματα που συνδέονται με το αντικείμενο των έργων, καθώς και Ανταλλαγή επιστημονικού προσωπικού, ερευνητικών αποτελεσμάτων και επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών. 

Οι προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ειδική πλατφόρμα που έχει εγκατασταθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ. Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά θα προσκομισθούν μετά την έγκριση των προτάσεων.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου