Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012

Άρδευση Οροπεδίων Λάλα και Φολόης
ΑΝΑΓΚΗ ΑΜΕΣΗΣ  ΣΤΡΟΦΗΣ  ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ  ΤΩΝ ΟΡΟΠΕΔΙΩΝ ΛΑΛΑ ΚΑΙ ΦΟΛΟΗΣ


Είναι γνωστό ότι το υδατικό δυναμικό του υψιπέδου του Λάλα  και  του οροπεδίου της Φολόης είναι αξιόλογο και ότι σε αυτό συνεισφέρουν, πλην των άλλων, μεγάλες πηγές και συγκροτήματα πηγών που εκδηλώνονται στη συγκεκριμένη περιοχή.
Το πλούσιο αυτό υδατικό δυναμικό ωστόσο παραμένει ανεκμετάλλευτο, στερώντας από την οικονομία μεγάλου τμήματος της Ορεινής Ηλείας τα σημαντικά οφέλη της άρδευσης στις αγροτικές καλλιέργειες, αλλά και της συγκράτησης του τοπικού πληθυσμού στην εστία του.

Ήδη από τη δεκαετία του 1950, ο τότε Σύλλογος των Απανταχού Μηλιωτών είχε συντονίσει τις προσπάθειες με άλλους τοπικούς Συλλόγους της εποχής για την πραγματοποίηση του μεγάλου αρδευτικού έργου δια των υδάτων του ποταμού Ερυμάνθου, υπό των οποίων θα γινόταν εφικτή η άρδευση των γόνιμων οροπεδίων Λάλα και Φολόης.
Ο Σύλλογος των Απανταχού Μηλιωτών είχε επίσης για το σκοπό αυτό γίνει μέλος της εν Αθήναις «Ηλειακής Ομοσπονδίας» και της εν Αμερική «Πανηλειακής Ομοσπονδίας».


Επιπλέον συνεργάστηκε κατόπιν πρωτοβουλίας του με τους εν Αθήναις Συλλόγους Λάλα, Δούκα και Κούμανι. Το 1957 συνέταξαν από κοινού υπόμνημα προς τον Υπουργό Δημοσίων Έργων, με το οποίο ζητούσαν την έγκριση, τον προγραμματισμό και την εκτέλεση του εν λόγω αρδευτικού έργου, το οποίο υπεγράφη από τους Προέδρους των ανωτέρω Συλλόγων.
Ο τότε Υπουργός Δημοσίων Έργων με το υπ’ αριθμ. 5570/14-3-1957 εγγράφου του προς τους ενδιαφερόμενους Συλλόγους Μηλιωτών, Λαλαίων, Δουκαίων και Κουμαναίων, απάντησε ότι ανέθεσε «εις την υπηρεσίαν υδραυλικών έργων την εκτέλεσιν αναγνωρίσεως δια την υπόδειξιν των έργων, άτινα είναι εφικτά προς ικανοποίησιν του αιτήματός σας. ….Εφόσον εκ της αναγνωρίσεως ήθελε διαπιστωθή το σκόπιμον της εγκρίσεως της μελέτης ταύτης, θα είναι δυνατόν να προγραμματισθή το έργον δια το προσεχές έτος 1958.» (Ιστορία των Μηλεών Ηλείας, Παναγιώτου Σπ. Μπιλάλη, Αθήναι 1972)

Η κατοπινή «Έκθεση για τα Υπόγεια Νερά του Δήμου Φολόης» από τον Υδρογεωλόγο Δρ. Π. Σαμπατακάκη τον Φεβρουάριο του 2000 (Ι.Γ.Μ.Ε.), σε συνδυασμό με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο γεωργικής ανασυγκρότησης  των Οροπεδίων Λάλα και Φολόης, θα μπορούσαν  να συντελέσουν στην αναδιάρθρωση και στην τόνωση όχι μόνο της αγροτικής παραγωγής,  αλλά και στην  τοπική βιώσιμη ανάπτυξη.
Βάσει των ανωτέρω, επιτακτική κρίνεται η αναγκαιότητα κατασκευής μιας λιμνοδεξαμενής στη συγκεκριμένη περιοχή, για την εκμετάλλευση των επιφανειακών αλλά και των πλούσιων υπόγειων υδάτων στην ευρύτερη περιοχή του Οροπεδίου Λάλα και Φολόης.
Ως εκ τούτου προτείνεται η κατασκευή λιμνοδεξαμενής και των συνοδών έργων (αντλιοστάσιο, αρδευτικό δίκτυο και ταχυδιυλιστήριο), καθώς και η σύνταξη μελέτης για την ενιαία διαχείριση του υπέργειου και του υπόγειου υδάτινου δυναμικού της περιοχής προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της άρδευσης της περιοχής.


Προτείνεται δηλαδή ένα ειδικό σχέδιο άρδευσης της περιοχής από τον επίγειο και υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα (σημεία υπόγειας ροής υδάτων) και η συνακόλουθη εκπόνηση ειδικού διαχειριστικού σχεδίου, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τους Περιβαλλοντικούς Όρους, κυρίως όσον αφορά τα κάτωθι:
  • Το  μέγεθος και το επίπεδο των τεχνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων που θα ανακύψουν στα πλαίσια του κυρίως και των συνοδών έργων.
  • Η χωρίς θεσμοθετημένο σχεδιασμό εφαρμογή άρδευσης στις γεωργικές εκτάσεις πιθανότατα θα οδηγούσε στην υιοθέτηση ενός προτύπου εντατικής γεωργίας, δηλαδή στην αύξηση των στρεμματικών αποδόσεων των καλλιεργειών με «συμβατικές» μεθόδους και όχι στον προσανατολισμό προς την παραγωγή επώνυμων, πιστοποιημένων, κυρίως βιολογικών ή και οικολογικών, υψηλότατης ποιότητας προϊόντων, με έμφαση στις τοπικές ποικιλίες. 
  • Για την επιδιωκόμενη βιώσιμη ανάπτυξη των Οροπεδίων Λάλα και Φολόης είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η περιοχή αναλλοίωτη από σημαντικές παρεμβάσεις.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου