Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2012

Δικτύωση Επιχειρήσεων
Η σημασία της ανάπτυξης δικτύων για τις επιχειρήσεις 


Τα δίκτυα είναι ομάδες επιχειρήσεων συσχετιζόμενων μεταξύ τους (π.χ. εξειδικευμένοι προμηθευτές,  εταιρείες παροχής υπηρεσιών συγκεκριμένων κλάδων) ή /και συχετιζόµενων ιδρυµάτων (π.χ. πανεπιστήμια,  επαγγελματικοί φορείς κλπ). 
Οι δεσμοί μεταξύ των εμπλεκομένων μπορεί να είναι κάθετοι, όπως για παράδειγμα μέσω της αλυσίδας αγοράς – πώλησης, αλλά και οριζόντιοι, όπως για παράδειγμα μέσω της παραγωγής-προσφοράς συμπληρωματικών προϊόντων και υπηρεσιών, την χρήση παρόμοιων εξειδικευμένων τεχνολογιών και την συνεργασία με εξειδικευμένα ινστιτούτα κ.ά.
Το γεωγραφικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να αναπτυχθούν οι δικτυώσεις ποικίλει και μπορεί να είναι σε τοπικό, εθνικό ακόμα και διεθνές επίπεδο.


Σε τι ωφελούν όμως οι δικτυώσεις;
Η δικτύωση μπορεί να αποτελέσει έναν από τους πιο ισχυρούς παράγοντες οικονομικής άνθησης σε κλαδικό ή τοπικό επίπεδο καθώς προσφέρει: 
-Αυξημένα επίπεδα εξειδίκευσης:
Η δικτύωση βοηθάει τις επιχειρήσεις να γνωρίζουν σε βάθος την εφοδιαστική τους αλυσίδα, κάτι που μπορεί να συνεισφέρει με την σειρά του στην δια-εταιρική εκπαίδευση και συνεργασία.
-Προώθηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών:
Η δικτύωση βοηθάει τις συμμετέχουσες εταιρείες να σχεδιάσουν μαζί προϊόντα και υπηρεσίες σε τέτοιο επίπεδο προσφοράς που θα ήταν αδύνατον να το επιτύχουν σαν μεμονωμένες επιχειρήσεις.
-Δυνατότητα για οικονομίες κλίμακας:
Μέσω ισχυρότερα εξειδικευμένης παραγωγής σε κάθε συνεργαζόμενη εταιρεία, μέσω ενοποίησης των προμηθειών τους ώστε να μπορούν να επιτυγχάνουν μεγαλύτερες εκπτώσεις ή μέσω ενοποίησης των αγορών στις οποίες απευθύνονται. 


-Ενδυνάμωση κοινωνικών και άλλων δεσμών, οι οποίοι με την σειρά τους μπορούν να οδηγήσουν στη γέννηση νέων ιδεών και την δημιουργία νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 
-Βελτιωμένη ροή πληροφοριών:
Τα μέλη ενός δικτύου έχουν δυνατότητα μέσω της συνεργασίας τους να έχουν περισσότερο αξιόπιστη πληροφόρηση για τις αλλαγές που συντελούνται στην αγορά (τάσεις καταναλωτών, νέες αναπτυσσόμενες αγορές, συμπεριφορά  καταναλωτών /προμηθευτών κλπ).
-Δυνατότητα για την δημιουργία υποδομών:
Η δικτύωση βοηθά στην δημιουργία κοινών υποδομών για επαγγελματικές, νομικές, οικονομικές και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες. 


Προϋπόθεση δημιουργίας ενός δικτύου είναι η εκδήλωση ενδιαφέροντος από ομοειδείς ή τοπικού χαρακτήρα επιχειρήσεις. 
Η συμμετοχή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και γενικότερα οργανισμών παραγωγής γνώσης,  έχει μεγάλη σημασία για ένα δίκτυο,  ειδικότερα όσον αφορά την προώθηση των αποτελεσμάτων της έρευνας – ανάπτυξης και της καινοτομίας στο συνεργαζόμενο σχήμα.

Οι δικτυώσεις γενικά είναι δυναμικές αλλά έχουν έναν αναγνωρίσιμο κύκλο ζωής. Η εξέλιξη από το ένα στο στάδιο στο επόμενο, μπορεί απλά να συμβαδίζει με τον κύκλο ζωής του προϊόντος μιας συγκεκριμένης δικτύωσης. Όσο η τεχνολογική υπόσταση μιας δικτύωσης ωριμάζει, τόσο πιο σημαντικό ρόλο παίζει η καινοτομία, προκειμένου η δικτύωση να έχει σταθερή απόδοση. Για να αποφευχθεί η φθίνουσα πορεία ενός δικτύου θα πρέπει να γίνει στροφή σε νέες αγορές  ή σε διαφορετικούς τρόπους συνεργασίας έτσι ώστε  η δικτύωση να ξεκινήσει έναν νέο εντελώς κύκλο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου