Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2012

Εθνικό Μητρώο Υδρογεωτρήσεων

Ξεκινά η δημιουργία Εθνικού Μητρώου Υδρογεωτρήσεων


Η συστηματική και αναλυτική απογραφή των υδρογεωτρήσεων κάθε χρήσης, σε όλες τις περιοχές της χώρας, με συλλογή υφιστάμενων δεδομένων, αλλά και επιτόπιες έρευνες και μελέτες είναι το αντικείμενο του έργου που προωθεί το ΥΠΕΚΑ.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στοχεύοντας στην ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων της χώρας ξεκινά την υλοποίηση του έργου δημιουργίας Εθνικού Μητρώου Υδρογεωτρήσεων, υπογράφοντας τη σύμβαση του έργου.

Η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (Ε.Γ.Υ) και του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών & Μελετών (Ι.Γ.Μ.Ε.Μ) του Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Β.Α.Α), για το έργο «Συστηματική απογραφή υδρογεωτρήσεων, κάθε χρήσης, στα υπόγεια υδατικά συστήματα της χώρας και δημιουργία Εθνικού Μητρώου Υδρογεωτρήσεων», υπεγράφη τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου.
Σύμφωνα με τη σύμβαση, ανατίθεται στο Ι.Γ.Μ.Ε.Μ η συστηματική και αναλυτική απογραφή των υδρογεωτρήσεων κάθε χρήσης, σε όλες τις περιοχές της χώρας, με συλλογή υφιστάμενων δεδομένων, αλλά και επιτόπιες έρευνες και μελέτες. 
Μέσω της απογραφής αυτής, θα δημιουργηθεί από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων το Εθνικό Αρχείο Υδρογεωτρήσεων, το οποίο θα αποτελέσει βασικό παράγοντα για την αποτελεσματική διαχείριση των απολήψεων ύδατος και τη προστασία των υπόγειων υδροφόρων από την υπεράντληση.


Το εν λόγω έργο, σε συνδυασμό με την ΚΥΑ 150559/10.06.2011 (ΦΕΚ Β’ 1440) για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα συμβάλει, επίσης, στην αποτελεσματική εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ), αλλά και στη διαμόρφωση, εφαρμογή και έλεγχο πολιτικών (τιμολογιακή πολιτική, εξοικονόμηση νερού, προγράμματα μέτρων) που αφορούν στην ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου