Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013

Κοινωνική Συνεταιριστική ΕπιχείρησηΝέα μορφή συνεταιρισμού με κοινωνικό σκοπό και εμπορική ιδιότητα

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση είναι αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Σε μία Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να συμμετάσχουν όλοι όσοι αναζητούν ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις επιχειρηματικές τους ικανότητες, εργαζόμενοι συλλογικά για να στηρίξουν τον τόπο τους. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα και συμμετέχουν σε αυτήν με μια ψήφο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών τους μερίδων.   
Οι Κοιν.Σ.Επ. δραστηριοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών σε τομείς όπως πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων.

Τα κέρδη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης είναι αφορολόγητα και δεν διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και εργαζόμενοι σε αυτή. Το ποσοστό αυτό είναι έως 35% και διανέμεται στους εργαζομένους της επιχείρησης ως κίνητρο παραγωγικότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό τους.


Οι Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με τον δημόσιο τομέα και τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι σχεδιάζονται πολύ σημαντικά κίνητρα στήριξης των Κοιν.Σ.Επ. κατά την φάση έναρξής τους, ενώ και ο ΟΑΕΔ θα στηρίξει τις Κοιν.Σ.Επ. με ειδικά προγράμματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες σύστασης μιας Κοιν.Σ.Επ., τα πλεονεκτήματα αλλά και τα κοινωνικά οφέλη που προκύπτουν από τη δημιουργία και λειτουργία μίας Κοιν.Σ.Επ. σε τοπικό επίπεδο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Τοπικής Ανάπτυξης Ορεινής Ηλείας «Διώνη».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου