Πέμπτη 18 Ιουλίου 2013

"StartUp Europe"


Επιχορηγήσεις από την Ε.Ε. σε νεοσύστατες επιχειρήσεις και ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας

Περίπου 1000 νεοσύστατες και άλλες ιδιαιτέρως καινοτόμες επιχειρήσεις θα λάβουν επιχορηγήσεις από ένα νέο κύκλο χρηματοδότησης ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για το Διαδίκτυο του Μέλλοντος.

Στόχος είναι να αναπτύξουν οι εν λόγω επιχειρήσεις εφαρμογές και άλλες ψηφιακές υπηρεσίες σε τομείς όπως οι μεταφορές, η υγεία, η έξυπνη μεταποίηση, η ενέργεια και τα μέσα ενημέρωσης.

Το τρίτο αυτό στάδιο της χρηματοδότησης της σύμπραξης αποσκοπεί στην ανάπτυξη νέων διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών για ένα ευρύ φάσμα τομέων. Η χρηματοδότηση θα χορηγηθεί μέσω 20 κοινοπραξιών, δηλαδή ομάδων από το διαδικτυακό οικοσύστημα, οι οποίες περιλαμβάνουν: επιταχυντές, πλατφόρμες συμμετοχικής χρηματοδότησης, επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων, κοινούς χώρους εργασίας, περιφερειακούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, ενώσεις τεχνολογικών εταιρειών και ΜΜΕ, επιχειρήσεις στον τομέα της τεχνολογίας. Οι κοινοπραξίες θα επιλεγούν ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύουν να μεγιστοποιήσουν τον οικονομικό αντίκτυπο της χρηματοδότησής τους μέσω του διαδικτυακού οικοσυστήματος.


Οι υπηρεσίες και εφαρμογές θα βασιστούν σε τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος της Επιτροπής για τη σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) για το Διαδίκτυο του Μέλλοντος. 

Η ΣΔΙΤ για το Διαδίκτυο του Μέλλοντος έχει ως στόχο να γίνουν ευφυέστερες οι υποδομές και οι επιχειρηματικές διαδικασίες (δηλαδή πιο έξυπνες, πιο αποτελεσματικές, πιο βιώσιμες) μέσω μιας πληρέστερης ενσωμάτωσης της διαδικτυακής δικτύωσης και της υπολογιστικής τεχνολογίας. Η ΣΔΙΤ καλύπτει διάφορους τομείς όπως οι μεταφορές, η υγεία, τα μέσα επικοινωνίας, η έξυπνη μεταποίηση και η ενέργεια, για τους οποίους καθορίζει πιθανά καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα. Έχει αναπτύξει ενιαίες ευρωπαϊκές τεχνολογίες καθώς και τις βάσεις για εργαλεία και υπηρεσίες σε τομείς όπως το υπολογιστικό νέφος, οι έξυπνες πόλεις, οι μεγάλοι όγκοι δεδομένων, και το διαδίκτυο των αντικειμένων. Το 2013 ξεκίνησαν πέντε δοκιμές μεγάλης κλίμακας για να αξιολογηθούν οι αναπτυχθείσες τεχνολογίες σε περιβάλλον πραγματικού χρήστη. Οι ειδικές τομεακές πλατφόρμες που έχουν αναπτυχθεί από τις εν λόγω δοκιμές θα διατεθούν σε ΜΜΕ και επιχειρηματίες του διαδικτύου για την ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρμογών. 

Η χρηματοδότηση αυτή αποτελεί επίσης μέρος της πρωτοβουλίας της Επιτροπής "StartUp Europe" η οποία στοχεύει στην επιτάχυνση, τη σύνδεση και την επιβράβευση των ευρωπαϊκών οικοσυστημάτων επιχειρηματικότητας, ούτως ώστε οι νεοσύστατες επιχειρήσεις στον τομέα της τεχνολογίας όχι μόνο να ξεκινούν στην Ευρώπη, αλλά και να παραμένουν στην Ευρώπη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου