Σάββατο 27 Ιουλίου 2013

«Νομική Βοήθεια για Νέους»


Δωρεάν «Νομική Βοήθεια για Νέους» 2013 από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και τους δικηγορικούς συλλόγους

Η Γενική Γραμματείας Νέας Γενιάς σχεδίασε και υλοποιεί την «Νομική Βοήθεια για Νέους»  με στόχο την έμπρακτη νομική υποστήριξη ανηλίκων και νέων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.
Δικαιούχοι της δωρεάν νομικής βοήθειας είναι οι ανήλικοι και ενήλικοι 18 έως 30 ετών. Σε ειδικές περιπτώσεις το όριο επεκτείνεται στα 35 έτη. Ειδικότερα, παρέχεται νομική συνδρομή είτε για εξωδικαστικές ενέργειες είτε για παράσταση στο δικαστήριο.

-Παροχή υποστήριξης σε νομικές διαφορές

Ποινικές διαφορές: Α. Για ανήλικους ή νέους έως 30 ετών, για υποθέσεις που αφορούν στην ανήλικη ζωή τους.
Β. Για νέους 18-30 ετών: για υποθέσεις που αφορούν μόνο σε:
1. κακοποίηση,
2. ενδοοικογενειακή βία,
3. παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων,
4. χρήση απαγορευμένων ουσιών και αξιόποινες πράξεις  που σχετίζονται με την χρήση αυτών.
Ειδικά για τις γυναίκες το ηλικιακό όριο επεκτείνεται στα 35 έτη για τις περιπτώσεις 1, 2, 3.

Αστικές διαφορές: Α. Για ανήλικους: για όλες τις διαφορές.
Β. Για νέους 18-30 ετών, για αστικές διαφορές που σχετίζονται με υποθέσεις που αφορούν σε: 1. κακοποίηση, 2. παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων, 3. ενδοοικογενειακή βία, 4. τέλεση αξιοποίνων πράξεων που σχετίζονται με την χρήση απαγορευμένων ουσιών.
Γ. Για νέους 18-35:
1. Για διαφορές οικογενειακού δικαίου και εξωδικαστικές ενέργειες ή παράσταση στο δικαστήριο σε υποθέσεις επιμέλειας ανήλικων παιδιών. 2. Για ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών.


Εργατικές διαφορές: Α. Για ανήλικους και νέους έως 30 ετών, για όλες τις διαφορές.
Διοικητικές διαφορές: Α. Για (ασυνόδευτους) ανήλικους: για διαφορές που σχετίζονται με:
1. την υποβολή αντιρρήσεων κατά διοικητικής κράτησης, έκδοση δικαστικής απόφασης απέλασης,
2. τον έλεγχο και ενημέρωση των ασυνόδευτων ανηλίκων για το περιεχόμενο και τη σημασία των εγγράφων-υπηρεσιακών σημειωμάτων που τους αποδίδονται, ορθή καταγραφή προσωπικών στοιχείων (ηλικίας, συνοδείας ή μη),
3. την διαδικασία ασύλου
4. την παράσταση στις αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση και απόδοση δημοσίων εγγράφων.

Κατ’ εξαίρεση:
Μετά από αίτημα του φορέα υλοποίησης (δικηγορικός σύλλογος) και γραπτής έγκρισης της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, επιτρέπεται η παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας σε νέους έως 30 ετών για περιπτώσεις που δεν προβλέπονται στα παραπάνω αλλά λόγω συνδρομής τεκμηριωμένων ειδικών ή/και εκτάκτων συνθηκών (π.χ. αποδεδειγμένη απορία), για ανθρωπιστικούς λόγους ή από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον.


-Απαραίτητα δικαιολογητικά

1) Αίτηση, με το αντικείμενο της δίκης ή της πράξης.
2) Φωτοτυπία ταυτότητας ή άλλου εν ισχύ εγγράφου, ώστε να προκύπτει και η ηλικία του ενδιαφερόμενου.
3) Εισήγηση της διαβιβάσασας την αίτηση Υπηρεσίας (μόνο στις περιπτώσεις που μεσολαβεί τέτοια υπηρεσία) π.χ. Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων, Εισαγγελία Ανηλίκων, Εταιρία Προστασίας Ανηλίκων, ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ, ΕΚΚΑ, ΕΠΑΝΟΔΟΣ κ.α.
4) Επίσημο έγγραφο ή βεβαίωση από το οποίο να προκύπτει η εξαιρετικά δυσμενής οικονομική κατάσταση του αιτούντος.
5) Υπεύθυνη δήλωση  του αιτούντος στην οποία να αναφέρεται τυχόν προηγούμενη στήριξη, καθώς και τα στοιχεία της συγκεκριμένης υπόθεσης.
6) Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατό να προσκομιστούν τα (2) και (4) δικαιολογητικά έγγραφα, η παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του φορέα (δικηγορικός σύλλογος).

Αφού συμπληρωθεί η αίτηση, υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του πλησιέστερου φορέα  υλοποίησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου