Παρασκευή 9 Μαΐου 2014

«Επιστήμη και Τεχνολογία των Υδατικών Πόρων»


Μεταπτυχιακές Σπουδές από το ΕΜΠ

Οι Σχολές Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων & Μεταλλουργών, καθώς και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ, με τη διοικητική υποστήριξη της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, προσφέρουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο αντικείμενο «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων», σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Για τη φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ. δεν καταβάλλονται δίδακτρα.


Οι μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) μετά από κανονικό ετήσιο κύκλο σπουδών, και στη συνέχεια, για όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον, σε Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) σε μία από τις συνεργαζόμενες Σχολές.

Στο ΔΠΜΣ της Επιστήμης και Τεχνολογίας Υδατικών Πόρων γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφιότητας όσων ο νόμος ορίζει και κυρίως αποφοίτων (ή τελειοφοίτων, εφόσον αποφοιτήσουν μέχρι την περίοδο Σεπτεμβρίου 2014) των συνεργαζόμενων Σχολών του ΕΜΠ, άλλων σχολών του ΕΜΠ και άλλων πολυτεχνικών σχολών της χώρας, αποφοίτων Τμημάτων θετικής κατεύθυνσης ελληνικών ΑΕΙ, καθώς και ισότιμων σχολών του εξωτερικού.
Για την επιλογή των μεταπτυχιακών σπουδαστών θα ληφθούν υπόψη ο βαθμός πτυχίου (50%), η επίδοση στα συναφή προς το ΔΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα και στη διπλωματική εργασία (10%), η γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας (5%), η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα και επαγγελματική εμπειρία (15%), οι συστατικές επιστολές (5%), και η προσωπική συνέντευξη (15%).
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ορίζεται σε σαράντα (40).


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι 16-6-2014 όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ (Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ισόγειο κτιρίου Υδραυλικής, Πτέρυγα Μεταπτυχιακού).
Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ., τηλ. 210-7722325 και από την ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου