Σάββατο 25 Απριλίου 2015

Δράση εκπαιδευτικής συμβουλευτικής από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ


Το Mentoring στη σύγχρονη Ηλεία

Στην ελληνική μυθολογία ο «Μέντωρ», πιστός φίλος του Οδυσσέα, αναλαμβάνει, υπό την καθοδήγηση της Αθηνάς, της θεάς της σοφίας, να καθοδηγεί, να προσέχει και να συμβουλεύει τον Τηλέμαχο, όσο εκείνος θα έλειπε στον πόλεμο. Στον αρχαίο μύθο στο πρόσωπο του Μέντωρα συναντώνται η εμπειρία, η σοφία, η εμπιστοσύνη, το ενδιαφέρον, η προσφορά και η καθοδήγηση, συστατικά στοιχεία της διδακτικής πρακτικής.
Στην σύγχρονη εποχή το Mentoring ως καθοδήγηση/συμβουλευτική βρίσκει την εφαρμογή του σε πολλά πεδία: επιστημονικά, επαγγελματικά και εκπαιδευτικά. Η συμβουλευτική-mentoring αποτελεί μια πρακτική που υιοθετείται ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να επιτευχθεί η υποστήριξη και η ενίσχυση των ατόμων, μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας και γνώσεων από έμπειρα σε λιγότερο έμπειρα άτομα.
Σκοπός του Mentoring είναι να βοηθά άτομα ή/και ομάδες να διαχειριστούν την προσωπική τους μάθηση ώστε να μεγιστοποιήσουν τις προοπτικές και τις δυνατότητες που τους παρέχονται, να αναπτύξουν και να εξελίξουν τις δεξιότητές τους και να βελτιώσουν την απόδοσή τους.


Σε μια τέτοια πιλοτική δράση εκπαιδευτικής συμβουλευτικής (mentoring) με σκοπό την αύξηση της εφαρμοσιμότητας και της αποτελεσματικότητας των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων κατά την μετέπειτα επαγγελματική και προσωπική / κοινωνική ζωή, θα συμμετάσχει μέρος των εκπαιδευθέντων από το πρόγραμμα διά βίου εκπαίδευσης «Κοινωνική Οικονομία και Καινοτόμες Μορφές Επιχειρηματικότητας» που υλοποιήθηκε στο Πελόπιο και στο Στρέφι Αρχαίας Ολυμπίας.

Στο πλαίσιο αυτό το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ έχει σχεδιάσει ένα σύστημα (αρχές, μέθοδοι, εργαλεία) με στόχο την παροχή εκπαιδευτικής συμβουλευτικής (mentoring) για συγκεκριμένο αριθμό ωφελουμένων.
Αντικείμενο των εργασιών του μέντορα θα είναι η παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικής συμβουλευτικής - mentoring προς τους ωφελούμενους. Ο κύκλος της εκπαιδευτικής συμβουλευτικής για κάθε ενδιαφερόμενο άτομο, θα υλοποιηθεί μέσα σε διάστημα ενός μήνα και θα περιλαμβάνει κυρίως τη διενέργεια δύο (2) ατομικών συναντήσεων κατά τις οποίες ο σύμβουλος/μέντορας θα επιχειρήσει να συμβάλλει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και στην καλύτερη αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης σε «πραγματικές συνθήκες» ζωής και εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες: «Διώνη»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου