Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014

ERASMUS Νέοι Επιχειρηματίες


Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Μέχρι τις 17 Ιουλίου μπορούν να υποβληθούν οι προτάσεις για το πρόγραμμα "ERASMUS Νέοι Επιχειρηματίες".
Το Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακής ανταλλαγής το οποίο προσφέρει σε νέους ή φιλόδοξους επιχειρηματίες την ευκαιρία να αποκομίσουν γνώσεις από έμπειρους επιχειρηματίες οι οποίοι διευθύνουν μικρές επιχειρήσεις σε κάποια από τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες.
Η ανταλλαγή εμπειριών πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της παραμονής των νέων επιχειρηματιών κοντά στον έμπειρο επιχειρηματία, γεγονός που τους βοηθά να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για τη διοίκησης της επιχείρησής τους. Ο "επιχειρηματίας -υποδοχής" ωφελείται από τις νέες προοπτικές που παρέχονται για την επιχείρησή του/ της και αποκτά την ευκαιρία να συνεργαστεί με εταίρους από άλλες χώρες ή να ενημερωθεί για νέες αγορές.


Για την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες θα επιλεχθούν Ενδιάμεσοι Οργανισμοί σε τοπικό επίπεδο, οι οποίοι θα υλοποιήσουν δράσεις προώθησης της κινητικότητας νέων επιχειρηματιών. Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να επεκτείνει και να ενισχύσει το υπάρχον δίκτυο των ενδιάμεσων οργανισμών που δρουν ως "τοπικά σημεία επαφής" για τους νέους επιχειρηματίες, καθώς επίσης και για τους έμπειρους επιχειρηματίες στις συμμετέχουσες χώρες. 

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα στοχεύει στα εξής:
 • Διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση.
 • Δημιουργία ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των ΜΜΕ.
 • Ενθάρρυνση επιχειρηματικής κουλτούρας στην Ευρώπη.
 • Ενδυνάμωση της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.
 • Υποστήριξη της διεθνοποίησης των ΜΜΕ και βελτίωση της πρόσβασης τους στις αγορές.
 • Επιλέξιμες δράσεις.Οι ενδιάμεσοι οργανισμοί αναμένεται τουλάχιστον να υλοποιήσουν τις κάτωθι δράσεις:
 • Προώθηση του προγράμματος ERASMUS Νέοι Επιχειρηματίες.
 • Εγγραφή επιχειρηματιών.
 • Αξιολόγηση των αιτήσεων των νέων επιχειρηματιών και των επιχειρηματιών υποδοχής.
 • Δημιουργία συνεργασιών μεταξύ νέων επιχειρηματιών και επιχειρηματιών υποδοχής.
 • Διαχείριση των συμφωνιών επιδότησης, των δεσμεύσεων και της οικονομικής συνδρομής.
 • Προετοιμασία ανταλλαγών.
 • Ενεργή δικτύωση.
 • Δράσεις διαχείρισης, ελέγχου ποιότητας και αξιολόγησης.
 • Αναφορές.Επιλέξιμοι φορείς:
Η πρόσκληση αποβλέπει στην επιλογή συμπράξεων που θα αποτελούνται από τουλάχιστον 5 ανεξάρτητες νομικές οντότητες (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) από τουλάχιστον 4 διαφορετικές συμμετέχουσες χώρες.

Κάθε πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι παραδοτέα: 
-Εμπλοκή τουλάχιστον 100 επιχειρηματιών (είτε νέων επιχειρηματιών είτε επιχειρηματιών υποδοχής).
-Συνδρομή και υποστήριξη των νέων επιχειρηματιών που επισκέπτονται επιχειρηματίες υποδοχής.
-Συμμετοχή σε προγραμματισμένες συναντήσεις στις Βρυξέλλες ή σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου