Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2016

Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων/Υπηρεσιών


Νέα εποχή για την Ηλεία στην Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων/Υπηρεσιών

Οι επιχειρήσεις της Ηλείας που θέλουν να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες ανάγκες σε θέματα Οργάνωσης, Διαχείρισης & Ασφάλειας Τροφίμων και που επιδιώκουν να προσδώσουν Προστιθέμενη Αξία στις παρεχόμενες υπηρεσίες και στα προϊόντα τους, έχουν πλέον τον δικό τους συνεργάτη για την Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης.
Το κέντρο τοπικής ανάπτυξης «Διώνη» σε συνεργασία με τον Emmanuel Dweh Togba και το Anadolu University της Τουρκίας, ξεκίνησε να συνεργάζεται με την BQC (www.bqc.gr), ανεξάρτητο Ελληνικό Φορέα Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης που ειδικεύεται στην Αξιολόγηση, τον Έλεγχο, την Πιστοποίηση και Εκπαίδευση Συστημάτων Διαχείρισης και Προϊόντων - Υπηρεσιών σύμφωνα με τα πιο διαδεδομένα Διεθνή και Εθνικά Πρότυπα.


Η BQC διαθέτει ένα διεθνές δίκτυο πιστοποιημένων επιθεωρητών και εμπειρογνωμόνων, στους οποίους συγκαταλέγεται πλέον και η Βάσω Χαριτοπούλου -επικεφαλής του κέντρου τοπικής ανάπτυξης «Διώνη»- που προσφέρουν εξειδικευμένες λύσεις πιστοποίησης σε οργανισμούς όλων των επαγγελματικών κλάδων.
Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που παρέχει η BQC είναι διαπιστευμένα από τον Ελληνικό Φορέα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) και από Φορείς Διαπίστευσης της Διεθνούς Αγοράς, καθιστώντας τα έγκυρα και αναγνωρίσιμα διεθνώς.

Οι υπηρεσίες πιστοποίησης της BQC καλύπτουν όλους τους οικονομικούς κλάδους στα παρακάτω πρότυπα:
ISO 9001:2008 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
ISO 22000:2005 – Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και Ποτών
HACCP – Codex Alimentarius, Γενικές Αρχές Υγιεινής Τροφίμων
ISO 14001 – Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
OHSAS 18001 – Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
ISO 13485 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για ιατροτεχνολογικά προϊόντα
ΥΑ 1348 - Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ISO 50001:2011/ EN 16001:2009 – Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας
ΕΛΟΤ 1435:2009 – Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας Εταιριών Επικοινωνίας
ISO 20000 - Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής
ISO 27001 – Σύστημα Ασφάλειας Πληροφοριών
CE – Ασφάλεια Προϊόντων
ISO 29990 - Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών Εκπαίδευσης
HALAL - Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων με Συμμόρφωση στους κανόνες της Ισλαμικής Σαρίας

Αντιμετωπίζοντας κάθε πελάτη σαν επιχειρηματικό συνεργάτη και κατανοώντας πλήρως ότι κάθε οργανισμός έχει συγκεκριμένες και ιδιαίτερες επιχειρησιακές και λειτουργικές ανάγκες, 
η νέα συνεργασία της «Διώνης» με την BQC στοχεύει στο να προσφέρει Υψηλή Προστιθέμενη Αξία σε κάθε Επιχείρηση με την οποία συνεργάζεται και να την καθοδηγεί σε διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου